Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 16 nov.

Konjunkturprognos november 2021

Den globala konjunkturen studsade upp kraftigt under 2021, efter det fria fallet i samband med pandemin under första halvåret 2020. I första hand ska den starka tillväxten 2021 betraktas som en rekyl: i takt med att restriktionerna gradvis lyfts, världsekonomin öppnats och människor åter kunnat delta i det ekonomiska livet, har uppdämd efterfrågan frigjorts.

Ladda ner rapporten

Tillväxten har mattats under de senaste kvartalen även om det fortfarande är hyfsad fart. Delvis reflekterar detta att uppdämd efterfrågan gradvis har tillgodosetts. Ett annat skäl är att den kraftiga rekylen i industrikonjunkturen skapat flaskhalsar och störningar i industrins leveranskedjor: produktionen har helt enkelt inte förmått att leverera. Ännu syns inga tydliga tecken på att flaskhalsarna löses upp samtidigt som orderutvecklingen inom industrin börjar mattas, vilket talar för en relativt svag avslutning av 2021.

Trots att Teknikföretagen utgår ifrån att leveransstörningarna i någon mån lättar nästa år räknar vi med ett betydligt svagare tillväxt 2022 jämfört med andra bedömare. Stora kostnadsökningar för företagen i spåren av flaskhalsarna och accelererande råvarupriser slår mot lönsamhet och investeringar i den mån företagen inte fullt ut kan vältra över på konsumenterna i form av högre priser. Skulle man å andra sidan lyckas slår övervältringen negativt mot hushållens disponibla inkomster och konsumtionen. I takt med att resursutnyttjandet i världsekonomin normaliseras begränsas dessutom tillväxten av den underliggande tillväxtkraften är måttlig. Det är inte realistiskt att global BNP normalt ska växa mer än cirka 2,5 procent.

Efter det djupa fallet i Sveriges BNP i början av pandemin har industrins snabba återhämtning fungerat som tillväxtmotor medan hushållens konsumtion under en betydligt längre tid varit svagare än innan Coronakrisen.  Under loppet av 2021 har emellertid alltfler delar av industrin påverkats negativt av brist på insatsvaror. Samtidigt har hushållens konsumtion av tjänster tagit mer fart sedan i somras och i samband med att restriktioner kring pandemin släppts. Därmed väntas hushållens konsumtion bidra mer till Sveriges BNP-tillväxt medan export och investeringar mattas av under 2022. Vi räknar med att Sveriges BNP kommer växa med 4,3 procent i år och med 3,4 procent 2022. Tillväxten i sysselsättningen förväntas tillta något nästa år jämfört med i år.

Återhämtningen för Sveriges teknikindustri har varit påfallande stark sedan coronabotten andra kvartalet 2020. Under tredje kvartalet i år minskade dock produktionsnivån jämfört med föregående kvartal då komponentstörningar för främst fordonsindustrin bidrog till en minskad sammantagen produktionsnivå. En avtagande ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt under 2022 innebär att produktionstillväxten också avtar för Sveriges teknikindustri eller från 12,5 procent i år till 3,5 procent 2022. Alla ekonomiska tillväxtsiffror för 2021 i genomsnitt, globalt eller i Sverige, är kraftigt påverkade av den låga jämförelsenivån i fjol.


Ladda ner

Publicerades 16 november 2021