Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svensk ekonomi klarade pandemin bättre än de flesta

Under pandemins akuta fas 2020-2021 analyserade Teknikföretagen vid flera tillfällen de ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som sattes in i olika länder. Vi konstaterade att det är långt ifrån kostnadsfritt att stänga ner ett samhälle, de ekonomiska och sociala kostnaderna riskerar att bli gigantiska.


Ekonomisk analys
02 juni 2023
Sakområde:

På ett tidigt stadium föreföll det som att Sverige, med betydligt mindre drakoniska nedstängningar av samhället jämfört med flertalet andra länder, drabbades mindre hårt av pandemin och dess bekämpning. Efter att SCB reviderade svenska nationalräkenskaper denna vecka – med en rejäl uppskrivning av utfallet för 2021 – har det intrycket förstärkts. Jämfört med flertalet likartade länder utvecklades ekonomin i Sverige starkare än flertalet under åren 2020–2021 (se bilden nedan, för åskådlighetens skull kan vi bara visa utvecklingen för ett fåtal länder).

Pandemin - sveriges ekonomi klarade sig hyfsat

En dekomponering av BNP visar att svenska hushåll, i linje med notoriskt köpsugna amerikanska, visade en starkare konsumtionsutveckling än kollegorna i flertalet andra länder (se bilden nedan till vänster).

Svensk konsumtion relativt stark under pandemin

Man kan konstatera att utvecklingen under 2020 var mycket likartad mellan länder - med undantag av extremt tjänstetunga ekonomier som Spanien, Storbritannien med flera, som inte överraskande drabbades extra hårt när hemmamarknaderna stängdes. Sverige drog dock ifrån eller knappade in på övriga ekonomier under 2021. Visserligen behölls vissa restriktioner även i Sverige under det året men det handlade inte om någon lockdown som i flera andra länder.

Även svensk tillverkningsindustri utvecklades relativt starkt under pandemin (se bilden ovan till höger). Dels blev raset mindre än i flertalet jämförbara länder under den akuta fasen i början av år 2020. Dessutom var utvecklingen starkare under 2021; med undantag av Danmark vars industri domineras av ett fåtal branscher varav läkemedelsindustrin började gå som tåget under 2021.

Sammanfattningsvis klarade Sveriges ekonomin under pandemiåren bättre än flertalet likartade ekonomier. Delvis kan detta kopplas till att de svenska restriktionerna inte var lika drakoniska som i många andra länder. Den svenska hemmaekonomin drabbades därför inte riktigt lika hårt. Att svensk tillverkningsindustri dessutom utvecklades relativt starkare än på de flesta andra håll kan däremot inte i huvudsak förklaras av olika pandeminpolitik, svensk industri säljer trots allt en mindre del på hemmamarknaden. Det verkar helt enkelt som att svensk industris struktur och anpassningsförmåga var bättre anpassade till den dramatiska skeendena under pandemin.