Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Industriekonomerna: Konjunkturrapport november 2023

En hög inflation, höga räntor, fallande tillgångspriser, minskade disponibelinkomster och ett försämrat stämningsläge har dämpat den ekonomiska utvecklingen tydligt sedan 2022 och hittills under 2023.


Ekonomisk analys
21 nov. 2023
Sakområde:

Sammanfattning av Industriekonomernas konjunkturrapport november 2023.

Ränte- och inflationschocken klingar av

Svensk BNP bedöms minska med 0,4 procent i år. Hushållens höga finansiella skuldsättning, som är mycket hög bland jämförbara länder, samt inflationschocken har påverkat främst varukonsumtionen negativt. I övrigt visar utvecklingen ett tydligt ras i bruttoinvesteringar, speciellt bostadsinvesteringarna. Relativt låg global tillväxt gör att även exporten påverkas tydligt negativt, trots att den svagare kronan delvis fungerat som en krockkudde. Sveriges ekonomi och export av både varor och tjänster är klart beroende av det globala ekonomiska tillståndet.

Då en stor del av anpassningen i Sverige redan skett väntas BNP inte fortsätta att falla under 2024. Under 2024 fortsätter inflationen att avta, vilket ger chans till gradvis ökning i reallöner och att räntorna kan börja sänkas. Detta är en process som också förväntas ske globalt. Utsikterna för hushållen väntas därmed förbättras något och konsumtionen bedöms öka igen i liten omfattning. Någon omedelbar konsumtionsfest står inte för dörren i Sverige.

Globalt väntas en inbromsning i tillväxten under 2024 men den förväntas inte bli speciellt mycket lägre än den potentiella. Global BNP-tillväxt förväntas öka med 2,5 procent i år och knappt två procent, eller 1,9 procent, nästa år. På Sveriges största marknadsområden USA och Euroområdet förväntas ekonomisk tillväxt bli lägre än i år eller sammantaget omkring 0,8 procent 2024. Detta bidrar till att Sveriges export av varor och tjänster kan öka något, men svagt.

För Sveriges industri minskar produktionsvolymen med 2 procent i år. Skillnader mellan delbranscher är omfattande. I Sveriges teknikindustri drivs utvecklingen av energiteknik och försvarsprodukter medan övriga branscher betat av en stor orderstock som krympt successivt under året. I basindustrin minskar produktionen i hög omfattning 2023. Under 2024 räknar vi med att industriproduktionen ökar något eller med 1 procent återigen drivet av energi- och försvarsindustri samtidigt som årets omfattande produktionsfall för basindustrin upphör. Stark energi- och försvarsindustri är också en av orsakerna till att BNP inte väntas falla under 2024.

Bristen på arbetskraft i privat näringsliv och industri har minskat och tillväxten i sysselsättningen har dämpats. Arbetslösheten har ökat trendmässigt under hela 2023. Att arbetsmarknaden börjat försvagats är knappast förvånande då BNP-tillväxten minskat. Sysselsättningen bedöms minska något 2024 samtidigt som arbetslösheten ökar från 7,9 procent i år till 8,4 procent nästa år.

Under sommaren och hösten 2023 har Sveriges inflationstakt avtagit. I någon mån utvecklas därmed inflationen enligt skolboken. KPI med fast ränta bedöms öka med sex procent i år för att falla tillbaka till 2,4 procent 2024 i genomsnitt.

Läs rapporten här

PDF 7.1 MB

Industriekonomernas prognos november 2023.pdf

 

Teknikföretagens ekonomer