Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Fokusområden

Teknikföretagen har konkreta näringspolitiska förslag för hållbar tillväxt och investeringar i Sverige. Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft


Näringspolitik
Sveriges framtid är nära sammankopplad med teknikföre­tagens framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av dessa företags framgång, dels för att det är industrins lösningar som också kommer att vara lösningarna på samhällsutmaningarna. En näringspolitik för hållbar tillväxt och global konkurrenskraft är avgörande.
Digitalisering & cybersäkerhet
Digitaliseringen skapar möjligheter för näringslivet och för Sverige i form av höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. För en optimal utväxling av digitaliseringens möjligheter behöver Sverige en fungerande digital infrastruktur, ökad tillgång till spetskompetens och satsningar inom cybersäkerhet
EU & internationellt
Internationell handel har en avgörande betydelse för svenska teknikföretag och Sverige i stort. Genom handel skapas förutsättningar för specialisering och storskalighetsfördelar. Det har bidragit till utvecklingen av alltmer avancerade produkter och komponenter, mer valfrihet för konsumenter, ökade investeringar och satsningar på forskning och utveckling. Svenska teknikföretag är integrerade i globala värdekedjor och importerar insatsvaror för förädling och vidare export.
Forskning & innovation
Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är hotad. Allt fler länder gör stora investeringar i teknikutveckling och innovationssystem för att ta ledande positioner. Om Sverige även framåt ska vara ledande i att utveckla ny teknologi och nya globalt framgångsrika företag måste staten öka investeringarna i forskning och innovation.
Handel & exportfrämjande
Teknikföretagen vill underlätta och öka svensk teknikexport och skapa ett ändamålsenligt handelsfrämjandesystem. Det statliga främjandet behöver samordnas, effektiviseras och fokuseras samt utgå från företagens behov för att kunna genomföra affärsnära aktiviteter.
Hållbar produktion & Produktion2030
Svensk tillverkningsindustri är kunskapsintensiv och präglas av avancerad och kundanpassad produktion. Produktion i Sverige är dessutom mer miljömässigt hållbar och mer digitaliserad än i många andra länder. Många tillverkningsföretag är också föregångare när det gäller att möta FN:s klimatmål, vilket främjar omställning och kunskapsutveckling i hela innovationskedjan, från universitet och högskolor, till forskningsinstitut och företag.
Kompetensförsörjning & utbildning
Sveriges konkurrensfördel är ett högteknologiskt kunnande. Tillgång till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens möjlighet att växa och investera i Sverige. Många av Teknikföretagens medlemmar har svårt att hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet och för att Sverige ska kunna vara världsledande inom nya teknikområden. De snabba teknikskiftena gör att allt fler kommer att behöva bygga på sin kunskap under yrkeslivet.
Miljö, energi & klimat
Hållbarhet är en affärsstrategisk fråga för Teknikföretagens medlemmar. En långsiktigt hållbar utveckling behöver vara både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för att lösa framtidens samhällsutmaningar samtidigt som vi behåller en konkurrenskraftig industri i Sverige.
Produktregler & standardisering
Den inre marknaden är idag världens största gränsfria ekonomiska samarbetsområde och en tillväxtmotor för handel, investeringar och kapitalflöden. Förutsättningen för denna framgångshistoria är att man inom EU lyckats enas om gemensamma regler för varor och tjänster. Detta har gjort det möjligt för tillverkare att utforma en vara för hela EU i stället för som tidigare när varor skulle vara anpassade till 28 olika medlemsstaters regelverk.