Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Val 22: Industripolitik för 2020-talet

Industrin befinner sig just nu i ett omfattande skifte, och när världen förändras snabbt måste också politiken hänga med. När Teknikföretagen talar om en industripolitik för 2020-talet hamnar frågorna om energi, EU:s framtid och utbildning i fokus.

Energi EU Utbildning

Vad är en industripolitik?

Behövs det ens en industripolitik? Svaret på den frågan är utan tvekan ja! För det är i just den svenska teknikindustrin som vi ser lösningar på många av samhällets utmaningar, inte minst de kopplat till klimat. Men på många områden har politiken halkat efter. Det betyder inte att det är politikens uppgift att driva industriföretag – det handlar om att politiken ska se till så att förutsättningarna att driva industriföretag i Sverige är goda.

För i den svenska teknikindustrins export ligger grunden till både svenska jobb och svenskt välstånd. Hälften av Sveriges BNP kommer från att andra länder köper svenska varor, råvaror och tjänster. Och Sveriges industrier är faktiskt de med lägst utsläpp i hela Europa. Det betyder att det som produceras i Sverige varje år är förknippat med mindre utsläpp än motsvarande industriproduktion i andra EU-länder. Vi är till och med det enda landet i EU som inte använder upp alla utsläppsrätter våra industriföretag får!

Politikens uppgift är därför att skapa goda förutsättningar för industrin att växa och frodas i Sverige – det är vad vi menar med industripolitik. För ju mer våra industrier producerar i Sverige, desto lägre blir de globala koldioxidutsläppen, desto fler blir jobben här hemma och desto större blir det svenska välståndet. Men då finns det också ett antal frågor vi måste reda ut, inte minst kopplat till elförsörjning, EU och det svenska utbildningssystemet.

Energi


Har Sverige elbrist? Vad har egentligen hänt med Sveriges elförsörjning? Ska vi ha mer kärnkraft? I det här avsnittet av Teknikföretagens valutfrågning pratar vi EL!

Räddningspaket för det svenska elsystemet  

Såväl den senaste tidens höga elpriser som att företag i delar av landet inte får tillgång till mera nätkapacitet för att expandera eller ställa om verksamheten, tydliggör bristerna i såväl elmarknad som elsystem. Nu måste utmaningar som det svenska elsystemet står inför tas på största allvar.

Svensk industri är redan idag betydligt mera klimatsmart än industrin i de flesta andra länder. Landets fossilfria elproduktion är en helt central förklaring till detta. Framåt finns planer på en omfattande elektrifiering. Elbehovet i Sverige bedöms sammantaget fördubblas inom 25 år. För att de viktiga gröna investeringarna ska förverkligas krävs tilltro till elsystemet. Stabil tillgång till fossilfri el – där den behövs och när den behövs – till ett rimligt pris, är i detta sammanhang helt avgörande.

Urval av Teknikföretagens förslag:

  • Politisk långsiktighet och effektiva tillståndsprocesser krävs för att få det kommande behovet av investeringar inom elnät, elproduktion och moderna tekniska lösningar på plats.
  • Planerbarheten i energimixen måste säkerställas i tillräcklig utsträckning.
  • Utgångspunkterna bör vara att elproduktionen ska vara fossilfri, att kraftslag som bidrar med nyttor får betalt för dessa samtidigt som väderberoende kraft är med och betalar för ett ökat behov av reglerbarhet och stödtjänster, att ett teknikneutralt förhållningssätt tillämpas – inte minst för att möjliggöra framväxt av energilagring i större skala.
  • Kraftvärmen kan snabbt mildra den akuta bristen på planerbar elproduktion i södra Sverige, men måste då ges bättre skattemässiga förutsättningar att producera el.

EU


Vad är det bästa med EU? Vad är det sämsta med EU? Vilket EU vill vi ha i framtiden? I det här avsnittet av Teknikföretagens valutfrågning pratar vi EU!

Ny maktbalans i EU kräver att Sverige flyttar fram positionerna 

EU är just nu i ett formativt skede, med potentiellt stora konsekvenser för industrin i Sverige. När nästa regering tillträder krävs en tydlig linje för EU:s utveckling, med målet att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga region. Det arbetet måste inledas redan nu.

Teknikföretagens förslag:

  • Sverige behöver en långsiktig vision och strategi för att påverka EU:s utveckling. 
  • Förnyat fokus på fri konkurrens och ett innovationsvänligt regelverk inom EU, med tillgång till globala marknader. 
  • Respektera medlemsstaternas befogenheter och unika nationella förutsättningar genom att fatta beslut på rätt nivå. 

Ta del av Teknikföretagens förslag i sin helhet

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Hur kan vi göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region?/

Hur kan vi göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region?

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/debatt-lat-ordforandeskapet-bli-startskottet-for-en-ny-svensk-eu-politik/

DEBATT: Debatt: Låt ordförandeskapet bli startskottet för en ny svensk EU-politik (di.se)

 

Utbildning


Är det coolt att vara ingenjör? Den frågan har Teknikföretagen ställt till människor på stan och vår expert Frida Andersson.

Alla pratar om hållbarhet och omställning – men vem ska göra jobbet?

Den svenska teknikindustrin är avgörande för samhällets omställning – fordon ska gå på el, samhället ska bli hållbart och hemelektroniken ska vara smart. Men att denna utveckling också ställer nya krav på företagens kompetensutveckling och kompetensförsörjning reflekteras inte i Sveriges utbildningspolitik trots att just detta uppges av företagen som det största hindret för att klara omställningen.

Teknikföretagens förslag:

  • Det livslånga lärandet behöver en stabil, långsiktig och öronmärkt finansiering, detta för att utbildningsgivare ska kunna öka utbudet av kurser för yrkesverksamma.
  • Sverige behöver en nationell kompetensstrategi. Omställningens teknikskifte är omöjligt om vi inte samtidigt lägger en ny grund för ett omfattande kompetensskifte.
  • Öka fokus på STEM-ämnena i grundskolan för att Sverige fortsatt ska ligga i den tekniska utvecklingens framkant.

Ta del av Teknikföretagens förslag i sin helhet

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Digitalisering, omställning och hållbarhet – men vem kan göra jobbet?/

Digitalisering, omställning och hållbarhet – men vem kan göra jobbet?

 

 

Syns inte våra filmer här på sidan? Då kan du se dem direkt på vår YouTube-kanal istället. Klicka här.