Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Handel och exportfrämjande

Teknikföretagen vill underlätta och öka svensk teknikexport och skapa ett ändamålsenligt handelsfrämjandesystem. Det statliga främjandet behöver samordnas, effektiviseras och fokuseras samt utgå från företagens behov för att kunna genomföra affärsnära aktiviteter.

Mer om sakområdetSverige måste vidta åtgärder för att behålla sina världsmarknadsandelar och kapitalisera på uppnådda resultat och hundraåriga erfarenheter av att framgångsrikt sälja varor och tjänster på en global marknad. Den globala konkurrensen hårdnar. Det här kräver enligt vår mening ett långsiktigt handelsfrämjande som är bredare och bättre förankrat i både den offentliga och privata sektorn, som tydligt utgår från, och styrs av, företagens behov och med närmare samarbete och dialog mellan stat, näringsliv, fack, akademi och finansiärer. Det går heller inte att separera exporten från import och investeringar. Dessa delar hänger ihop i intrikata globala värdenätverk.  

Svenska teknikföretag står för en dryg en tredjedel av svensk varuexport. Utöver det är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten direkt kopplad till industrins varuexport. Teknikföretagens mål är att fler ska exportera mer. Då skapas tillväxt och arbetstillfällen i Sverige. Svenska teknikföretags framgångar på världsmarknaden har bidragit till en positiv handelsbalans och till jobb och välstånd i Sverige. Varje direkt anställd i teknikbranschen genererar dessutom ett flertal jobb i andra sektorer. En teknikindustri med ännu bättre förutsättningar att växa internationellt, kan fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för Sverige. 

Privat-offentlig samverkan i främjandesystemet  

Involvering av näringslivets företrädare i tidigt skede inför utformningen av insatser i en ny exportstrategi. Sätt upp en ”export- och investeringsstyrgrupp” bestående av lika delar statliga representanter och näringslivsrepresentanter.  

För att statens internationaliseringsfrämjande ska vara effektivt behöver det i högre grad utgå från företagens efterfrågan och önskemål.  

Vi anser att kontinuerlig dialog med och aktiv delaktighet från näringslivet är förutsättningen för genomförandet av en ändamålsenlig nationell exportstrategi.  

Hållbarhet svensk konkurrensfördel 

Svenska teknikföretag är med och bidrar till globala samhällsutmaningar inom ramen för Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål. Att ligga långt fram i hållbarhetsarbetet med klimatneutrala tekniklösningar är en konkurrensfördel för Sverige.  

Sverige har länge legat i topp i världen när det gäller innovativ och miljöeffektiv teknik. Exportpotentialen är enorm. Svenska företag behöver dock bättre kunskap, ökad samordning och samverkan samt bättre förutsättningar på hemmamarknaden för att kunna dra nytta av denna potential. Strukturen i branschen är också sådan att 80% av företagen har färre än 10 anställda vilket gör att branschen ofta behöver ett mer långtgående offentligt stöd i internationaliseringsprocessen. Företag behöver klustras i leverantörsnätverk, med finansiella verktyg och matchas mot internationell, affärsnära efterfrågan.  

Ökade resurser till kommersialisering och spridning av innovationer 

Svensk forskning och innovation är i världsklass. Forskningsresultat och innovationer behöver i högre grad kommersialiseras och nyttiggöras, inte minst med en global marknad som utgångspunktVi vill se estärkt samordning mellan statens satsningar på innovation, kommersialisering och exportfrämjande samt en stödstruktur som hänger ihop och ger stöd i varje del av internationaliseringsfasen. Det behövs inte nödvändigtvis mer pengar i systemet, pengarna behöver dock kanaliseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.  

Integrerat system ger effektivare exportfrämjande 

Komplexa främjandesystem med flera aktörer ärgenerellt sett, mindre effektiva. Företagen önskar bättre samordning av företagsfrämjandesystemet och internationaliseringsfrämjandetSamverkan mellan de statliga uppdragsgivarna och mellan de aktörer som bedriver främjandeinsatser är viktigt för att säkerställa komplementaritet och minimera dubbelarbeteDet finns en risk att främjandesystemet medför extra kostnader för företagen för att navigera i systemet, hålla sig informerade om de olika insatserna och ansöka om stöd. Tid som i stället skulle kunna användas till att utveckla företaget.