Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Hållbar produktion

I Sverige finns goda förutsättningar för hållbar produktion, men vi är inte ensamma om att vilja ta ledartröjan. För att vi ska behålla vår ledande position behöver vi satsa offensivt.

Mer om fokusområdet
Hållbar produktion
"Sverige behöver offensiva satsningar för att stärka vår roll som hållbart, smart produktionsland."
Peter Johansson
Enhetschef Forskning, innovation & industriell utveckling
Hållbar Produktion
"Teknikföretagen verkar för att utveckla förutsättningarna för produktion i Sverige och för att stärka konkurrenskraften."
Cecilia Warrol
Programchef Produktion2030
Hållbar Produktion
"Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar Produktion2030 till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. "
Cecilia Warrol
Programchef Produktion2030

Vår ekonomi, tillväxt och välfärd är beroende av att vi har industriproduktion i Sverige. Industrin sysselsätter över 800 000 personer. Av dem är över hälften, cirka 440 000, sysselsatta hos underleverantörer eller i företag som levererar industrinära tjänster. Tillväxten inom industrinära tjänster ökar och under 2015-2018 skapades 48 000 nya jobb i denna bransch.

Summan av det förädlingsvärde som hela industrin genererar, inklusive leverantörer, utgör 20 procent av Sveriges BNP. Av detta står teknikindustrin för över hälften. Hela industrin, tillsammans med industrinära tjänster, utgör 56 procent av Sveriges export. Industrin och tjänsteleverantörerna utvecklas i symbios och drivs av efterfrågan på teknikindustrins produkter på världsmarknaden.

Industrins produktion i Sverige är avgörande för att vårt välfärdssystem ska fungera. Redan idag är Sverige attraktivt för producerande företag, och antalet företag som väljer att lägga sin produktion här har ökat på senare år. Här finns välutbildad arbetskraft, ett välfungerande system för forskning och innovation, närhet till underleverantörer, en lång tradition av samverkan, hög kvalitet och flexibilitet i produktion och fossilfri el. När nu både EU och Sverige ställer om till klimatneutralitet blir förmågan till grön och digital omställning, ”twin transition”, kritisk och en viktig drivkraft för innovation. Sveriges framgång inom området kommer att vara avgörande för vår framtida konkurrenskraft.

Vi behöver producera – hållbart och smart – för att vår välfärd ska fortsätta fungera.

Teknikföretagen föreslår:

 • Fortsätt satsa på strategiska innovationsprogram

  Sverige rankas som EU:s innovationsledare i European Innovation Scoreboard och i den absoluta toppen bland världens mest innovativa länder. Men konkurrensen hårdnar och Sveriges försprång har minskat. I Sverige finns ett glapp mellan nuvarande forsknings- och innovationssatsningar och det företagen efterfrågar. Glappet har minskat genom de strategiska innovationsprogrammen där akademi, institut och företag samverkar för att möta de utmaningar som industrin står inför i omställningen. Dessa satsningar har visat sig vara effektiva med potential att utvecklas vidare för att bidra till att möta samhällsutmaningar, stärka konkurrenskraft och hållbar utveckling samt attrahera fler företag att investera i Sverige, såväl expansion som nyetableringar.

 • Stärk små- och medelstora företag

  Sveriges små och medelstora företag har en avgörande roll i värdekedjan i tillverkande industri. Framtagen kunskap och ny teknik behöver snabbt nå och implementeras i små och medelstora företag för en smartare och mer hållbar produktion. Att fortsätta finansiera kompetenshöjande satsningar riktade till tillverkande små och medelstora företag, inte minst inom digitaliseringsområdet, är avgörande.

 • Investera i kompetensutveckling för hållbar produktion

  Kompetensutveckling är en av de strategiskt viktigaste utmaningarna för industrin. Yrkesverksamma behöver löpande fylla på med kunskap för att hålla sig uppdaterade i den snabba teknikutvecklingen. Kompetensomställning av medarbetare är i många fall nyckeln till att realisera nya affärsmodeller och teknikskiften. Företagen har behov av att höja den genomsnittliga kunskaps- och kompetensnivån bland de anställda, samt att skapa en kultur av kontinuerligt lärande för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det måste finnas en struktur och en finansiering som möjliggör för alla medarbetare att uppdatera sin kompetens under hela yrkeslivet. Det är därför av yttersta vikt att hela utbildningssystemet – yrkesvux, yrkeshögskolan, universitet och högskolor – ges långsiktiga förutsättningar och resurser att bidra till livslångt lärande.

 • Säkerställ en nationell strategi för testbäddar

  Test- och demonstrationsanläggningar skapar möjligheter till utveckling och industrialisering av nya produkter, produktionslösningar och tjänster. Genom strategiska satsningar på test- och demonstrationsanläggningar kan innovationer snabbare nå ut på marknaden. Det kan också bidra till att attrahera företagsinvesteringar i forskning och innovation till Sverige och att befintliga företag stannar kvar. Sverige har redan idag många testbäddar runt om på lärosäten och institut som skulle kunna utgöra en viktig resurs för industrin om de tillgängliggjordes i ökad grad. I takt med att behovet av att lösa samhällsutmaningar ökar, ökar också behovet av testbäddar i reella miljöer, där god samverkan mellan företag och offentliga aktörer är avgörande.

 • Säkerställ hållbara värdekedjor

  Betydelsen av resilienta och robusta värdekedjor på den globala och europeiska inre marknaden har framträtt starkt i samband med coronapandemins utbrott. För långsiktigt hållbar, smart produktion med resilienta värdekedjor är effektivt resursutnyttjande avgörande – ofta med nya material, cirkulära system, digitala teknologier, automation och uppkopplade system. Den ökade digitaliseringen i produktionen leder till att enorma mängder värdefull data genereras. Vi behöver därför utveckla effektiva system för datahantering och datadelning för att data ska kunna nyttjas optimalt i syfte att minimera resursförbrukningen i produktion.

Läs mer om våra förslag i vår skrift Hållbar smart produktion i Sverige.

Teknikföretagen initierar även satsningar för att stärka samverkan och främja forskning, innovation och kompetensutveckling inom produktionsområdet. Teknikföretagen står bakom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 (2013 – 2025), som verkar för konkurrenskraftig och hållbar tillverkningsindustri i Sverige och som bygger på samverkan mellan industrin, akademin och forskningsinstituten.


Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion.

prod2030_logo_pos.png

 

Läs mer på Produktion2030.se

Peter Johansson Enhetschef Forskning, innovation och industriell utveckling 08-782 09 27 Maila