Stämma

Publicerad 22 mars 2018 Senast uppdaterad 27 mars 2019

Ordinarie stämma hålls varje år före maj månads utgång på tid och ort som styrelsen bestämmer. Nästa stämma hålls torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm.

Stämman beslutar bland annat om

  • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ledamöter till styrelsen och eventuella kompletteringsva
  • val av två revisorer samt två suppleanter
  • val av valnämnd
  • framställningar från styrelse
  • fastställande av avgift till föreningen
  • framställningar från medlemmar