Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Nyhet 16 dec. 2022

Teknikföretagen välkomnar förslag om att revidera regeringens bredbandsstrategi

Teknikföretagen delar analysen att digital infrastruktur har blivit avgörande för samhällets funktion och som möjliggörare för näringslivet. Detta ställer helt nya krav på hur bredbandsinfrastrukturen utformas och på de svenska målsättningarna för området – inte minst vad gäller mobilitet.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Men anledning av att beroendet av digital infrastruktur ökat så stödjer Teknikföretagen PTS slutsats att Sverige behöver en ny bredbandsstrategi. Den nuvarande från 2016 har passerat sitt bäst före datum. Teknikföretagen ser därför fram emot dialog om hur en ny strategi bör utformas och efterlyser samtidigt specifikt mål kring mobiltäckning för 5G.

Industrins perspektiv på digital infrastruktur ställer nya krav

Post- och Telestyrelsen, PTS, efterlyser en uppgraderad nationell bredbandsstrategi. Bland aspekter av relevans för en sådan strategi pekar myndigheten bland annat på att industrins behov behöver beaktas.

PTS har genom ett regeringsuppdrag utrett vad som kan göras för att öka bredbandtillgången i Sverige. I en omfattande rapport analyseras läget. Fokus är på anslutning till fasta punkter (hushåll och företag) men det påtalas också att behovet av tillgänglighet till bredband som möjliggör digital mobilitet blivit viktigt för industrin. Digitalisering behövs inte minst för att möta klimatutmaningar och ställa om till ökad hållbarhet och cirkulära affärsmodeller.

- Det är positivt att PTS inkluderat industrins perspektiv. Produkter från industrin bygger i allt större utsträckning på digitalisering, det vill säga möjlighet att kunna koppla upp, koppla samman samt utvinna data. Det ställer krav på tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt bredband. Precis som PTS noterar har industrin i Sverige behov av en hemmamarknad för att etablera sina produkter samt att kunna bedriva testverksamhet här. Då måste en digital infrastruktur finnas till hands, konstaterar Patrik Sandgren vid Teknikföretagens näringspolitiska avdelning som tagit del av rapporten.

5G behövs i hela Sverige

PTS framhåller också att det är viktigt att det finns möjlighet att bedriva näringsverksamhet i alla delar av Sverige, även på platser där ingen eller mycket få personer bor. Myndigheten understryker att tillgång till tillförlitlig uppkoppling med rätt kvalitet och funktionalitet redan i dag är en grundförutsättning för en stor andel av näringslivet och detta behov kommer bli än större i framtiden. Det finns även en säkerhetsdimension i utbyggnaden. Kraven på tillförlitlighet ökar när den digitala infrastrukturen inkluderas som en del i totalförsvarsförmågan.

PTS väljer också att adressera förväntningarna på vad mobilnäten ska kunna användas till och understryker att detta har betydelse hur en utbyggnad sker. Bland annat framhålls att den senaste generationens mobilnät (5G) innebär att näten går från att täcka människors behov av kommunikation till att även ge nya möjligheter för tjänster och lösningar som hanteras utan människors närvaro. Sensorer tillsammans med kraftfulla möjligheter att överföra och bearbeta data är grunden för sakernas internet.

- Att ha ett fungerande och utbyggt 5G-nät i hela landet är viktigt för svensk konkurrenskraft, lika viktigt som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser har varit i den mer analoga världen. 5G erbjuder säkerhet, kapacitet och tillförlitlighet, tre egenskaper som skapar oändliga möjligheter att automatisera, fjärrstyra och analysera data i realtid. För den tillverkande industrin, gruvnäringen och de gröna näringarna är detta nyckeln till cirkulära och hållbara affärsmodeller. Yttäckning kommer bli avgörande framledes, kommenterar Patrik Sandgren.

Fortsatt dialog och tydlig målsättning för mobilt bredband

I rapporten efterlyser också PTS ökad involvering från industrin och att näringslivet tydliggör hur deras digitalisering påverkar infrastrukturen.

- Det är mycket välkommet att PTS ser ett behov av ökad dialog med näringslivet och mellan näringslivets företrädare. Industrin behöver tydliggöra sina förväntningar på infrastrukturen för bredband. Detta kan ligga till grund för att skapa bättre marknadsförutsättningar och målsättningar för en ny strategi. Vi ser fram emot fortsatt dialog, inte minst kring målbilden för mobiltäckning för 5G, avslutar Patrik Sandgren.

Läs PTS rapport här

Mer på Internet https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2022/bredband-till-allt--atgarder-for-ett-helt-uppkopplat-sverige---pts-er-2022-33/

Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige