Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 21 juni 2022

Regeringens nationella elektrifieringsstrategi ska bidra till att nå klimatmålen

Runt om i Sverige pågår en grön industriell revolution, där både näringsliv och offentlig sektor genomför stora investeringar för att ställa om från fossila bränslen till grön el i syfte att nå klimatmålen. För att få till en kraftfull elektrifiering av hela samhället beslutade Regeringen i våras om att satsa statliga medel och anta en nationell elektrifieringsstrategi. Teknikföretagen är positiva till satsningen och ser fram emot att bidra till att strategin realiseras.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Elektrifieringsstrategin har tagits fram i samverkan mellan experter från näringslivet, myndigheter och andra samhällsaktörer. I strategin lyfts 67 konkreta åtgärder som behöver vidtas för att kunna elektrifiera Sverige. Regeringen ska tillsätta ett elektrifieringsråd för planering och genomförande av dessa åtgärder. Rådet kommer att utgöras av representanter från offentlig sektor, näringslivet och andra samhällsaktörer. Ansvariga myndigheter kommer också att få utökade uppgifter.

Svenska Kraftnät kommer att få en tydligare roll i att säkerställa att elsystemet utvecklas i takt med behoven. Detta ska ske genom ett mer proaktivt arbete med nationell nätplanering. Vidare ger regeringen Energimyndigheten ansvar för att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi för att kunna presentera förslag för hur kraftvärmens lokala nytta i elsystemet bör värderas. Dessutom kommer Energimyndigheten tillsammans med Trafikverket få ett regeringsuppdrag för att skapa ett nationellt handlingsprogram för en snabb och effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas.

Regeringen kommer också gå vidare med frågan om hur kommuner ska kunna ges incitament till utbyggnad av ny vindkraft samt se över behovet av nationell kompetensförsörjning för att kunna genomföra elektrifieringen. Värt att nämna är att strategin innehåller en övergripande plan för hur hinder i genomförandet av strategin ska hanteras.

Elektrifieringsstrategin ska bidra till utveckling i hela landet, från norr till söder. Den ger förutsättningar för att skapa fler gröna jobb och en förbättrad svensk konkurrenskraft med tillhörande exportmöjligheter. Mottagandet av strategin har över lag varit positivt och förhoppningarna kring elektrifieringen i Sverige är stora. Den största farhågan just nu är den politiska oenigheten kring vilka kraftslag som ska få bidra till elektrifieringen. Här är Teknikföretagen tydliga med att alla kraftslag behövs för att Sverige ska kunna dubblera sin elproduktion till 2045. Efter stundande val förväntar sig Teknikföretagen att energisamtalen återupptas och att alla involverade parter kraftsamlar för att tillsammans realisera elektrifieringsstrategin.