Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Strategiska innovationsprogram möjliggör grön och digital omställning

Nästa generations innovationsprogram ska i större omfattning adressera områden med bred samhällsrelevans baserat på Agenda 2030. Det menar regeringen som aviserar förstärkta resurser till de strategiska innovationsprogrammen. Teknikföretagen ser positivt på satsningen, men betonar att programmen även framgent måste utgå från industrins behov


Nyhet
25 feb. 2021
Sakområde:

I slutet av december 2020 presenterade regeringen forskningspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” som anger inriktningen för Sveriges forsknings- och innovationspolitik de kommande fyra åren.

I propositionen lyfter regeringen vikten av de så kallade strategiska innovationsprogrammen (SIP) och presenterar förstärkta resurser till programmen. Förstärkningen innebär att ytterligare 40 miljoner kronor tillförs årligen.

– Teknikföretagen ser mycket positivt på den förstärkning som regeringen aviserar i forskningspropositionen. Vi var med och lyfte behovet av de strategiska innovationsprogrammen redan inför propositionen 2012. Programmen har sedan dess utvecklats till värdefulla arenor där akademi, institut och företag tillsammans kan utveckla lösningar på industrins och samhällets utmaningar, säger Teresa Jonek, expert inom forskning och innovation på Teknikföretagen.

Teresa Jonek, näringspolitisk expert inom forskning och innovation på Teknikföretagen.

De strategiska innovationsprogrammen har skapat branschöverskridande samverkan inom svenska styrkeområden. Idag finns sjutton program etablerade. Programmen fokuserar på projekt där näringsliv och forskare samverkar, och är oftast inriktade mot tillämningar av ny teknik.

Regeringens ambition är att programmen ska reformeras i en version 2.0 med tyngdpunkt på samhällsrelevans och Agenda 2030. Färre program med större budgetar bedöms kunna skapa större potential till systemförändringar - där fossilfrihet och cirkularitet är två grundbultar.

– Breda samarbeten tvärs över branscher är ett måste för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför och för att främja en grön och digital omställning. Dessa samarbeten skapar dessutom värdefulla möjligheter till nya affärer och stärker det svenska industriella ekosystemet, menar Teresa Jonek och fortsätter:

– Redan idag pågår flertalet projekt och utlysningar tvärs de strategiska innovationsprogrammen. Teknikföretagen vill dock poängtera vikten av att programmen även framgent måste utgå från industrins behov. Det är viktigt för den svenska industrins innovationsförmåga och globala konkurrenskraft.

"Teknikföretagen vill dock poängtera vikten av att programmen även framgent måste utgå från industrins behov."

Flertalet av programmen har betydelse för Teknikföretagens medlemsföretag, och som organisation är Teknikföretagen särskilt engagerad i Produktion2030 genom att vara huvudman.

– De strategiska innovationsprogrammen har fått förtroendet från finansiärerna att själva prioritera utmaningar samt utforma insatserna. Branschföreträdare och forskningsaktörer samverkar och genomför utvecklingsinsatser som möter utmaningar som hållbarhet, digitalisering och ökad konkurrenskraft, säger Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030, och fortsätter:

– Konkreta exempel från Produktion2030 handlar till exempel om montering med hjälp av AI, storskalig 3D-printing, fortbildningsprogrammet Ingenjör 4.0, cirkulär produktion av tunga fordon och automationsstrategier för små och medelstora företag. Produktion2030 är ett bra exempel på innovationsprogrammens resurseffektivitet. Att få verka självständigt gentemot finansiärerna gynnar innovationer och nya hållbara lösningar för Sverige.

Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030.

Även ur ett internationellt perspektiv är de strategiska innovationsprogrammen unika och effektiva. Inom det nya nyligen lanserade europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, bygger man vidare på flertalet partnerskapsprogram.

– Genom att öka innovationsprogrammens uppkoppling mot de europeiska programmen ser Teknikföretagen en möjlighet till större genomslag i form av ökade resurser och bredare nätverk med attraktiv kompetens. Vi vet att det är svårt för små- och medelstora företag att engagera sig direkt i EU-programmen, att göra det via innovationsprogrammen är enklare. Vi bör utnyttja alla möjliga synergier på europisk nivå, säger Teresa Jonek.

Regeringens uppdrag till finansiärerna av de strategiska innovationsprogrammen, det vill säga Vinnova, Formas och Energimyndigheten, att utforma strategiska innovationsprogram 2.0 är under uppstart.

– Vinnova har nyligen omorganiserats och viktiga områden såsom hållbar industri och digital omställning har formerats, där flertalet strategiska innovationsprogram ingår som viktiga plattformar. Teknikföretagen ser det som en kraftsamling. Vi ser fram emot att bidra i arbetet med att växla upp de strategiska innovationsprogrammen och skapa förutsättningar för svensk industri till omställning med stark global konkurrenskraft, avslutar Teresa Jonek.

Vid frågor, kontakta

 

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/

Forskningspropositionen: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Mer på Teknikföretagen /Säkerställ skydd av nyckelverksamheter och kunskap/

Säkerställ skydd av nyckelverksamheter och kunskap

Mer på Teknikföretagen /Avancerad forskningsinfrastruktur avgörande för forskning i framkant/

Avancerad forskningsinfrastruktur avgörande för forskning i framkant

Mer på Teknikföretagen /Bra att samverkan är centralt i forskningspropositionen – nu krävs en effektiv resurstilldelning/

Bra att samverkan är centralt i forskningspropositionen – nu krävs en effektiv resurstilldelning

Mer på Teknikföretagen /Rätt riktning i Forsknings- och innovationsproposition - men resurserna fördelas fel/

Rätt riktning i Forsknings- och innovationsproposition - men resurserna fördelas fel