Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 10 dec. 2020

Så får vi fler småföretag att satsa på export

Småföretagen har en stor betydelse för svensk export. Därför krävs det en kraftsamling från flera håll för att fler mindre företag ska våga satsa på utlandet, skriver företrädare för Teknikföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv.

Exporten är nyckelfaktorn i ett konkurrenskraftigt och hållbart Sverige då nästan 50 procent av vår BNP är beroende av export. En av de främsta utvecklingsmöjligheterna för att uthålligt stärka Sveriges export är att öka exporten hos små- och medelstora företag. Småföretag har en stor betydelse för svensk export då de tillsammans med de medelstora företagen bidrar till 41 procent av exporten, men trösklarna för att exportera är högst för små företag.

Speciellt med tanke på effekterna av den pandemi vi nu befinner oss i, måste småföretagarnas förutsättningar och behov för att komma ut eller expandera på den internationella marknaden få större fokus. Vi behöver påskynda återstarten och lägga grunden för ett konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Därför vill vi slå ett slag för småföretagens betydelse för svensk export. 

Enligt myndigheten Tillväxtanalys senaste utvärdering av exportfrämjandets betydelse är det små och medelstora företag som har mest nytta av offentligt främjande. Att nå dessa företag som borde kunna prestera bättre med rätt stöd är dock en stor utmaning för de offentliga organisationerna med uppdrag att främja exporten. Utvärderingen om och hur staten bör främja företags export, kommer fram till detta: Den målgrupp som har störst påvisad nytta av satsade skattemedel är de företag som har potential att gå ut på en internationell marknad, men ännu inte tagit steget. Därmed bör de statliga resurserna riktas främst åt detta håll. 

Många av små medlemsföretag vittnar om utmaningar med att hitta och erhålla offentligt stöd för sin internationalisering och exportaffärer. Det svenska främjarsystemet är alltjämt för komplicerat och innefattar - jämfört med andra länder - ett relativt stort antal aktörer, med överlappande tjänster och begränsad samverkan sinsemellan. Varje myndighet eller organisation har olika krav och system för hur man ansöker, och det tar mycket tid bara att förstå hur man fyller i ansökan på ett myndighetsanpassat sätt.

Trots det lovvärda initiativet att samla allt stöd via verksamt.se och bildandet av Team Sweden så upplever de mindre företagen fortfarande att stöden är svåröverblickbara. Endast en mindre del av företagen använder offentligt stöd för att komma ut i världen. 

Vi anser att slutsatser i tidigare utvärderingar om exportfrämjandet för små- och mellanstora företag behöver tas hand om och konsolideras. De goda erfarenheterna av de stöd som fungerat, som exempelvis Tillväxtverkets internationaliseringscheckar och Energimyndighetens internationaliseringsstöd behöver utökas och replikeras.

När Business Sweden tvingas stänga regionala kontor, ställs högre krav på andra aktörer att ta över rollen som guide in i systemet. Här är samverkan med den privata sektorn avgörande. Det finns goda exempel på regionala exportnätverk där företag med exporterfarenhet hjälper de som precis påbörjat sin exportresa, det finns konsultnätverk, med nischade konsulter som kan hjälpa till och det finns branschorganisationer och handelskammare som verkar för företagens konkurrenskraft och som både kan och behöver vara en del av ett sömlöst exportfrämjande för Sverige.

Vi tror att en av de största utmaningarna för små- och medelstora företag gäller tillgång till relevant finansiering med konkurrenskraftiga villkor. Tillgången på riskvilligt kapital i olika skeden av de här företagens utveckling är avgörande för om de ska växa och etablera sig på nya marknader. Finansiering med små medel ger stor effekt till de mindre företagen. Åtgärder behövs även för att hantera kreditrisker och för att klargöra finansieringsalternativ. 

Vi anser att det behövs en särskild satsning och kraftsamling för de små- och medelstora företagen, som bör utformas i ett brett samråd mellan främjarorganisationer, branschorganisationer och företagen själva och föreslår därför: 

  • Utveckla verksamt.se till en tydligare one-stop-shop för företag att vända sig till för att få hjälp med rådgivning och finansiering. 
  • Fler flexiblare verktyg hos stödmyndigheter för mindre exportaffärer som skräddarsys just efter småföretagets behov och inte är beroende av vilken marknad, segment, eller del i tillväxtkedjan som företaget arbetar i.
  • Inför exportcoacher för små- och medelstora företag, de behöver ett långsiktigt stöd i internationaliseringsresan för att våga satsa.
  • Satsa på branschprogram för små- och medelstora företag, där en grupp företag inom en värdekedja och bransch får ingå i ett ”statligt konsortium” under en längre tid och själva får vara med och styra mot uppsatta exportmål.

Vi vill verkligen understryka vår positiva hållning till det genomgripande och konstruktiva arbete som ligger bakom Sveriges nya Export- och Investeringsstrategi och kopplingen till grön omställning och regional exportsamverkan. Men om regeringens mål med exportfrämjandet ska bli verklighet så måste vi gemensamt få fler små- och mellanstora företag att vilja exportera.

Jennie Cato, enhetschef Teknikföretagen

Eva Häussling policyansvarig handels- och investeringsfrämjande Svenskt Näringsliv

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega