Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 28 jan. 2020

Nytt läkarintyg för bedömning av rätt till sjuklön dag 1-14

Ett nytt läkarintyg för bedömning av rätt till sjuklön med mera för sjuklöneperioden dag 1-14 har tagits fram. Bakgrund är att det allt oftare utfärdas bristfälliga sjuklöneintyg.

Syftet med det nya sjuklöneintyget är att säkerställa att sjuklönelagens krav uppfylls, så att den anställde med intyget kan styrka nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Intyget utgör underlag för arbetsgivarens beslut om arbetstagarens rätt till sjuklön och sjukfrånvaro och för att klarlägga arbetstagarens behov av tidiga rehabiliteringsinsatser. Samtidigt förbättras informationsflödet mellan hälso- och sjukvården, arbetstagaren och arbetsgivaren tidigt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Intyget har tagits fram i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Arbetsgivarverket. Intyget kan endast utfärdas av läkare eller tandläkare. 

När ska det nya sjuklöneintyget användas?

Intyget är avsett att användas under dag 1 – 14 i sjukperioden (från och med dag åtta i sjukfallet och när det är aktuellt med s k förstadagsintyg). Sjukdomsdiagnos behöver inte uppges. Vid återinsjuknande som innebär att sjukperioden överstiger 14 dagar, samt vid sjukfall som av läkaren initialt bedöms pågå längre än dag 14 i sjukperioden, bör läkaren i stället använda Försäkringskassans blankett ”Läkarintyg för sjukpenning”.

SKR rekommenderar alla vårdenheter att använda det nya sjuklöneintyget, även om det inte finns några formkrav på ett sådant intyg. Lämnar arbetstagaren ett sjuklöneintyg som inte styrker att arbetsförmågans är nedsatt, kan arbetstagaren uppmanas att komplettera intyget med nödvändig information, förslagsvis med det nya sjuklöneintyget.

Det nya sjuklöneintyget introduceras successivt från och med den 3 december 2019. Arbetstagaren ansvarar själv för att arbetsgivaren får intyget. Arbetstagaren kan nå sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg.

Minimala sjukpenningintyg avskaffade

Möjligheten för läkare att omvandla ”Läkarintyg för sjukpenning” (FK7804) till ett sk minimalt intyg avskaffades den 3 december 2019. Möjligheten för arbetstagaren att i ”Mina sidor” omvandla ett utfärdat Läkarintyg för sjukpenning till ett minimalt intyg avskaffades samtidigt.

Läkarintyg för sjukpenningtid

Efter dag 14 i sjukperioden bedömer Försäkringskassan arbetstagarens rätt till sjukpenning och ska klarlägga behov av rehabilitering. Försäkringskassans blankett ”Läkarintyg för sjukpenning” används. Arbetstagaren ska lämna kopia på utfärdat intyg till sin arbetsgivare, och kan då välja att dölja sjukdomsdiagnos.

I samband med att SKR avskaffat möjligheten att omvandla Försäkringskassans Läkarintyg för sjukpenning till ett minimalt intyg, har SKR valt att lansera ytterligare ett intyg för sjukpenningtiden; ”Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (dag 15 och framåt)” med SKR:s logotyp. SKR:s avsikt är att två intyg ska utfärdas för sjukpenningtid av läkaren till patienten. Informationen i Försäkringskassans intyg kan föras över digitalt till ”arbetsgivarintyget”, men ej vice versa. Läkaren kan därutöver välja att ta bort eller ändra i den information som förts över till ”arbetsgivarintyget” innan detta intyg utfärdas till patienten.

Teknikföretagen står inte bakom att två olika intyg utfärdas till en och samma patient för samma tid. Det innebär onödig belastning av vården, riskerar få till följd att intygen innehåller olika information och att intyget till arbetsgivaren blir bristfälligt.

Om läkarintyget är bristfälligt

Lämnar arbetstagaren ett intyg som inte styrker arbetsförmågans nedsättning på grund av sjukdom, kan arbetsgivaren uppmana arbetstagaren att komplettera intyget med nödvändig information. För sjuklöneperiod kan detta förslagsvis göras med det nya sjuklöneintyget, och gäller det sjukpenningperiod kan det göras med kopia på Försäkringskassans Läkarintyg för sjukpenning (FK7804). Arbetstagaren når sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg.

För att en arbetsgivare ska kunna bedöma den anställdes arbetsförmåga i samband med sjukdom och uppfylla sitt ansvar för arbetsplatsinriktad rehabilitering, krävs information i läkarintyget om på vilket sätt sjukdomen sätter ner arbetstagarens arbetsförmåga i förhållande till aktuella arbetsuppgifter och vägledning i hur arbetsförmåga kan tas tillvara. Informationen behövs också för arbetsgivarens bedömning av rätten till frånvaro, sjuklön och eventuellt sjukpenningtillägg.