Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 25 apr 2019

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att utreda en modernisering av arbetsrätten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020. Enligt januariavtalet ska förändringarna i LAS genomföras senast 2021. Särskild utredare blir justitierådet Gudmund Toijer.


Av direktiven framgår i korthet att utredaren ska

  • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna,
  • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetens­utveckling och anställdas omställningsförmåga,
  • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
  • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Teknikföretagens uppfattning är att uppdragen är intressanta och i del positiva men i sin helhet otillräckliga för att lösa de allvarliga problem anställningsskyddslagen (LAS) medför.

LAS påverkar företagens konkurrenskraft negativt, begränsar företagens vilja och förmåga att skapa nya jobb, försämrar företagens möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensväxling. Det är alltså en mycket prioriterad fråga för Teknikföretagen men även för företag i alla branscher och de anställda i företagen att LAS reformeras i grunden vilket inte ligger inom ramen för utredningen.

Det som behövs är en växling från en skenbar trygghet i anställningen till en verklig trygghet på arbetsmarknaden. En ny modell för omställningsförmåga och trygghet i arbetslivet måste utformas så att både företagens behov av flexibilitet och omställningsförmåga och individernas behov av trygghet tillgodoses samtidigt. Utredningen är för begränsad och kommer inte bidra till den genomgripande förändring som krävs både för arbetsgivare och arbetstagare och Sverige som land. Teknikföretagens uppfattning är därför att det vore att föredra om arbetsmarknadens parter tar fram ett gemensamt förslag på hur såväl anställningsskydd som omställningssystem kan reformeras för att på riktigt skapa en ökad möjlighet att anställa och öka sysselsättningen i Sverige.

Förhandlingarna mellan parterna kommer dock, med tanke på komplexiteten och omfattningen av förhandlingarna, sannolikt inte att hinna slutföras inom de tidsramar som anges i utredningen och januariavtalet.