Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 09 dec. 2019

Teknikföretagen på klimatmötet

Samtidigt som klimatmötet i Madrid går in på sin andra vecka, och FN:s klimatpanel IPCC återigen har bekräftat behovet av minskade klimatutsläpp så kokar det av innovationskraft och en vilja att bidra i svensk industri.

Det är dags för gemensamma insatser för att skapa ett klimatneutralt samhälle med bibehållen välfärd och internationell konkurrenskraft.

– Genom att underlätta för företagande och bejaka människors och industris kreativitet att lösa klimatfrågan, kommer vi allt närmare klimatfrågans globala lösning, säger Jenny Sandahl, expert på Teknikföretagen.

Klimatfrågan är global till sin natur och för att få till en storskalig förändring behövs välutformade internationella ramverk och ambitiösa EU mål. Detta är också enligt oss ett viktigt stöd för fortsatt konkurrenskraft på vägen mot ett klimatneutralt samhälle. Klimatmötet i Madrid är en viktig arena för att skapa internationell samstämmighet och spelregler för utsläppsminskningar och åtgärder.

– Teknikföretagen kommer att vara på plats, och har en förhoppning om en ökad samverkan kring de lösningarna som krävs. Industrin kan genom teknikutveckling, innovation och reella investeringar bidra till hela samhället med lösningar, säger Jenny Sandahl. 

För att detta ska fungera ser vi behov av samverkan varför våra förslag till politiken är: 

  • Internationell samverkan. Sverige bör fortsatt vara pådrivande i det internationella samarbetet för att dra nytta av vår proaktiva position inom klimat och miljöområdet.
  • Inkludera näringslivet i utvecklingen och genomförandet av klimatpolitiken både nationellt och internationellt. Långsiktiga politiska mål är viktiga, men låt industrin utforma lösningarna. 
  • Forskning och innovation. Investeringsstöd till industrins omställning krävs t ex kan Sverige investera i forskning, export av hållbara lösningar samt stöd till demoanläggningar och testbäddar.
  • Prissättning. Tydliga internationella prissignaler behövs för ökad investeringstakt i lösningar och som en drivkraft för ökad energieffektivisering. 
  • Upphandling. Offentliga investeringar och innovationsupphandlingar behöver inkludera klimataspekter när relevant. Utveckla en svensk arena som i högre grad tar till vara nya lösningar och banbrytande teknik vid investeringar i infrastruktur.  
  • Frihandel. Handel med omvärlden kan, rätt använt, stödja en hållbar utveckling. Låt närings- energi-, miljö-, och utrikespolitiken samverka i syfte att maximera en global klimatnytta. 
  • Resurseffektivitet. Energieffektivisering är en viktig klimatåtgärd som samtidigt sparar kostnader. Även hushållning med material bidrar och vår ekonomi måste bli mer cirkulär. EUs inre marknad behöver omfatta produkter och material för återvinning.
  • Digitalisering har en potential att transformera vårt samhälle. Inom transport, energi och industri kommer digitalisering transformera och kan bidra till minskade klimatutsläpp. 

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet att lämna över en bättre värld till kommande generationer. 

Industrins tekniska innovationer är en viktig komponent som kan möjliggöra en utveckling som kombinerar minskade klimatutsläpp med ökad konkurrenskraft, arbetstillfällen och en hållbar ekonomisk tillväxt.