Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 09 aug. 2019

Ny EU-förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter

Den 25 juni 2019 publicerade den Europeiska kommissionen den nya förordningen (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter i EU:s officiella tidning.

Teknikföretagen ämnar återkomma med en detaljerad analys av huvuddragen i denna lagstiftning som delvis ersätter förordning (EG) nr 765/2008 (om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93).

Den nya förordningen lägger till några krav för de berörda ekonomiska aktörer som importerar produkter inom ramen för unionens harmoniserade lagstiftning. Förordningen syftar till att skapa lika villkor för de som vill placera varor på EU:s inre marknad, oavsett om det sker i den fysiska handeln eller via marknadsplatser på nätet.

Förordningen träder i kraft den 16 juli och bestämmelserna gäller från och med den 16 juli 2021.  Det i förordningen definierade EU-nätverket för produktöverensstämmelse (artikel 39 och följande) kommer att tas i bruk från och med den 1:a av januari 2021, med stöd av EU-finansiering.

Kommissionen har i samverkan med medlemsstaterna påbörjat arbetet med att ta fram vägledningar för förordningen. De har inlett detta arbete genom att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 4 (ytterligare krav på importerade produkter). Denna paragraf ger fortfarande upphov till flera problem bland medlemsstaterna.

Kommissionen har också tillkännagett en översyn av den s.k. Blue Guide, för att ta hänsyn till de ändringar som föreskrivs i den nya förordningen. Detta arbete förväntas vara klart före slutet av år 2020.

Läs mer här.