Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 22 nov. 2019

Digital@idag – Digitalisering kräver kompetens

Idag arrangerar Forum för Omställning temadagen Digital@idag där olika aktörer anordnar aktiviteter runt om i landet för att lyfta digitaliseringens möjligheter och utmaningar. I samband med det lyfter Teknikföretagen behovet av digital säkerhet och kompetensbehovet som följer.

Företag i Sverige påverkas i hög grad av teknikskiften - inom allt från produktion till affärsmodeller. Den snabba teknikutvecklingen skapar nya krav på hur vi förhåller oss till möjligheterna som uppstår med digitalisering, automatisering och robotisering. Den ger också upphov till nya behov av kompetens, inte minst vad gäller kunskap om cybersäkerhet.

- På Teknikföretagen har vi noterat en ökad grad av förfrågningar och behov av vägledning i frågor som rör digital säkerhet. Över 80 procent av våra medlemmar gör bedömningen att frågan är viktig för deras verksamhet, men för många, inte minst våra mindre medlemsföretag, är det svårt att veta hur arbetet ska bedrivas eller ens var man ska börja, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor, Teknikföretagen.

En ny undersökning visar att nästan hälften av Teknikföretagens medlemsföretag utsatts för it-attacker under de två senaste åren. Andelen kan dock vara än högre då mörkertalet är stort. Exempelvis är det cirka 10 procent av företagen som inte vet om de är angripna eller om de har blivit utsatt för någon attack. En tredjedel uppger därtill att deras kunskap om cybersäkerhet är låg, vilket öppnar för attacker och angrep som inte nödvändigtvis upptäcks.

Som ett första steg har Teknikföretagen tagit fram en enkel guide kallad ”Skydda din IT-miljö”. Gudien är riktad till mindre företag i syfte att bidra till ökad medvetenhet och en stärkt baskunskap. Guiden sätter informationssäkerhet i perspektiv och belyser vikten av att analysera sin it-miljö utifrån tre perspektiv: företaget som helhet, relationen företaget och den anställde samt utifrån den anställdes perspektiv.

Även om guiden ger en stärkt baskunskap så är efterfrågan på mer djupare kunskap och arbetsmetoder inom cybersäkerhet stort på alla nivåer.

- Det vore utmärkt med ett grundläggande kompetenslyft inom cybersäkerhet, men detta är blir mer verkningsfullt om det kombineras med återkommande cyberträning, säger Frida Andersson, expert på kompetensförsörjning, Teknikföretagen.

Att behovet av kontinuerligt arbete ökar är ytterst en avspegling av att hotbilden förändrats. Under senare år har det skett omfattande och upprepade angrepp mot svenska företag för att stjäla eller förstöra digital information och system. Attackerna kommer primärt från utländska intressen, men det finns även betydande aktiviteter från organiserade kriminella grupper. Allt som allt handlar det om i storleksordning mer än 100 000 attacker per år som skapar direkta kostnader på i storleksordning ca 16 miljarder kr.

- Utöver att frekvensen ökar blir attackerna också allt mer sofistikerade. Underleverantörer och mindre företag används idag exempelvis som språngbräda för att angripa storföretag.  Vi behöver öka vårt engagemang i frågan och se till att politiken prioriterar skyddet mot cyberattacker, berättar Patrik Sandgren.

För att tillgodose delar av behovet av kompetens inom cybersäkerhet ser Teknikföretagen två satsningar som kan och bör genomföras inom snar framtid.

- För det första finns behov av en satsning på mindre och medelstora företag för att skapa ett ökat säkerhetsmedvetande. För det andra är det önskvärt med utbildning genom högskolan för yrkesverksamma. Det gäller både fort- och vidareutbildningskurser och uppdragsutbildning, säger Frida Andersson.

För att nå önskat resultat bör utbildningarna tas fram i samarbete mellan lärosäten och näringslivet. Viktigt i sammanhanget är att utbud blir tillgängligt för flera lärosäten och utbildare och på så sätt en bred geografisk förankring.