Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 03 dec. 2021

Sveriges BNP något starkare än väntat

Sveriges BNP ökade med 2 procent från andra till tredje kvartalet i år, enligt SCB:s mer definitiva utfall. I vår prognos från november hade vi räknat med en nästan lika stark ökning (1,8 procent) tredje kvartalet.

Om vår prognos för fjärde kvartalet ligger fast kommer BNP öka med hela 4,7 procent under 2021 jämfört med förra året, vilket är fyra tiondelar mer än vi tidigare räknade med. En förklaring till uppjusteringen är också att SCB reviderat ned BNP för 2020 samt reviderat upp tillväxten under första halvåret i år. Med den kvartalstillväxt som vi räknat med för nästa år blir BNP-prognosen för 2022 ungefär som vi räknat med, en ökning med 3,5 procent (prognos i november 3,4 procent), se diagram till vänster nedan.

Sveriges BNP låg under tredje kvartalet 4,7 procent över motsvarande nivå förra året, se diagram till höger nedan. Det handlar fortfarande i hög grad om en jämförelse mot en nedpressad nivå under motsvarande kvartal under krisåret 2020. Det gäller främst hushållens konsumtion som hölls nere av restriktioner och kraftigt nedpressad konsumtion av främst tjänster. Med gradvis lättade restriktioner och ökad tjänstekonsumtion i år har hushållens konsumtion börjat återhämta sig och bidra positivt till BNP-tillväxten, se diagram till höger nedan. Hushållens konsumtion bidrog med 3,1 procentenheter till BNP-tillväxten på 4,7 procent i årstakt tredje kvartalet.

sverige-avmattning-2022-efter-rekylen.png

Däremot bidrog nettoexporten negativt, med minus 1,5 procentenheter till BNP-förändringen, se diagram ovan till höger. Importvolymen ökade alltså mer än exporten. Varuexporten minskade till och med mellan andra och tredje kvartalet, med 0,7 procent, säsongsrensat. Visserligen steg tjänsteexporten, men tjänsteimporten steg ännu mer.

Vi noterade också i vår senaste konjunkturbedömning att importvolymen av varor låg kvar på en hög nivå under tredje kvartalet medan varuexporten föll, i hög grad till följd av produktionsstörningar inom motorfordonsindustrin. För industrin i övrigt visar de nya, bakomliggande BNP-siffrorna att produktionsnivån fortsatte att stiga under tredje kvartalet från det föregående kvartalet, säsongsrensat. Vi räknar med att fortsatt hög efterfrågan på insats-, investerings- och konsumtionsvaror kommer att hålla uppe importen under resten av året medan exporten mattas av. Bidraget från nettoexporten till BNP-tillväxten för helåret 2021 beräknas ändå visa ett litet positivt bidrag på 0,2 procentenheter enligt vår prognos.