Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 04 dec. 2020

Tuffare restriktioner märks allt tydligare i näringslivet

I slutet av november påverkades alltfler branscher av den andra vågen av smittspridning och social distansering. De hårdare restriktioner som regeringen införde i slutet av månaden kring social distansering lär märkas alltmer inom branscher som särskilt påverkas av restriktionerna.

KI:s undersökning[1] bland företag under 23-25 november visar att försäljningen minskade mer än normalt för en ökad andel av näringslivet, och särskilt inom de branscher som hittills drabbats hårdast av restriktioner och social distansering. Sedan i oktober har omsättningen inom näringslivet minskat med 5 procentenheter och omsättningstappet är nu 15 procent. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

Större försäljningstapp inom tjänstebranscher som särskilt påverkats av Coronakrisen märktes redan i oktober och den senaste undersökning visar att tappet ökat för flera branscher under loppet av november, exempelvis för restauranger och handeln.

KI:s undersökning visar att försäljningstappet mot slutet av november har varit extra tydligt inom handeln där det ökat från 8 till 13 procent. Där har andelen företag som anger minskad omsättning ökat med 10 procentenheter, till 57 procent. En annan förändring jämfört med förra undersökningen är att det nu är nästan 10 procent av företagen som svarar att omsättningen mer än halverats. I stort sett samtliga delar av handeln har rapporterat en sämre omsättning än normalt, med undantag av partihandeln med IT-utrustning.

En klar försämring märks även i restaurangbranschen vars omsättning minskade med nästan 60 procent under andra halvan av november jämfört med normalt vilket är en ökning med nästan 20 procentenheter jämfört med början av november.

Tjänstesektorn i övrigt visar små förändringar jämfört med förra undersökningen. För dessa branscher sammantaget har 58 procent av företagen en lägre omsättning än normalt, ungefär samma andel som i början av november. Vissa branscher, utöver de vi redan nämnt, visar emellertid en försämring mot slutet av månaden, exempelvis landtransporter, datakonsulter, arbetsförmedling och bemanning. Knappt någon tjänstebransch visar en förbättring, med undantag av teknikkonsulter, där andelen företag som rapporterat lägre omsättning än normalt minskade till knappt hälften. Motsvarande andel i maj-juni låg på lite över 70 procent.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet märks också en försämring jämfört med den förra undersökningen. Andelen företag som svarat att omsättningen minskat ökade till drygt 45 procent jämfört med 33 procent i början av november. En större andel har nu svarat att omsättningen minskat med upp till 25 procent.

Inom industrin märks ännu ingen större försämring i de senaste mätningarna, men så gott som hälften av företagen rapporterar en sämre försäljning än normalt. Inom industrin är det fortfarande investeringsvaruindustrin som rapporterat störst försäljningstapp jämfört med normalt, nära 60 procent av företagen i slutet av november. I maj-juni låg motsvarande andel i närheten av 90 procent.

 

[1] Konjunkturinstitutet har ställt extra frågor sedan maj i år till de drygt 5 500 företag som ingår i Konjunkturbarometern för att samla ytterligare information om Coronapandemins påverkan på näringslivet. Dels om hur företagens omsättning har påverkats de senaste två veckorna samt hur de bedömer risken för att deras verksamhet kommer att behöva avvecklas.