Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 11 maj 2020

Teknikföretagens agenda för återstart av Sveriges ekonomi

De politiska åtgärder som vidtagits runt om i världen för att stoppa Coronapandemin har utsatt samhället för enorma påfrestningar och kastat ner världsekonomin i det djupaste hålet sedan 1930-talet.

Sverige, som en liten öppen ekonomi med mycket stort beroende av världsekonomin, drabbas hårt av den ekonomiska tvärniten. Åtgärderna från såväl det politiska systemet som Riksbanken har hittills varit massiva, men nu måste inriktningen för politiken snabbt vridas från symptomlindring till återstart av det ekonomiska systemet. 

Det räcker inte att staten stoppar mer pengar i hushållens fickor om folk ändå inte har möjlighet att spendera dem. Lika lite är det en tillräcklig, uthållig lösning att med hjälp av statliga stödåtgärder hålla företagen under armarna, deras långsiktiga överlevnad hänger på att privat efterfrågan kommer igång igen och det snart. 

En bang-bang-bang strategi!

För att de inhemska hjulen ska kunna börja snurra igen måste allmänhet och myndigheter känna sig trygga med att samhället kan öppnas upp utan risk för en andra våg av smittspridning. 

Bang…

I väntan på ett fungerande vaccin mot COVID-19 är den enda realistiska metoden att nå detta syfte förmodligen ett omfattande program med immunitetstestning. Om man med stor säkerhet kan fastslå vilka som är immuna mot smittan kan man även tryggt låta dessa återgå till sina arbetsplatser. 

Teknikföretagen anser att staten bör administrera och finansiera omfattande immunitetstestning. I ett första skede bör man inrikta sig på hälso-, sjuk- och äldrevården för att skapa trygghet inom dessa sektorer där trycket är stort och riskgrupperna för COVID-19 är starkt överrepresenterade. I takt med att testkapaciteten byggs ut bör man dock så fort som möjligt utvidga immunitetstestningen till näringslivet och därigenom påskynda en ekonomisk nystart. 

Teknikföretagen föreslår att Skatteverket eller annan lämplig myndighet, får i uppdrag att administrera systemet med immunitetstest, hantera företagens ansökningar om statligt stöd och utbetalningarna av medel. 

…Bang…

Immunitetstestning är således ett viktigt och nödvändigt steg i återstarten med inriktning på ekonomins utbudssida. Samtidigt måste efterfrågan i ekonomin i allmänhet och industrin i synnerhet också stimuleras. 

Investeringspremier

Teknikföretagen föreslår ett omfattande program med investeringspremier på motorfordon. Visserligen står den svenska marknaden för en mindre del av svensk fordonsindustris totala marknad men den är inte försumbar. Volvo Personvagnar har exempelvis cirka nio procent av sin nybilsförsäljning i Sverige.

Vi förslår att momsen slopas (6 eller 12 månader) från 1:a juli för inköp av personbilar mot en kostnad på cirka 6-8 Mdr i ett halvår för 125 000 fordon. Visserligen skulle detta i första hand gynna importörer, men vi bedömer att Volvos andel skulle kunna uppgå till cirka 20-25 tusen enheter. Förutom att bidra signifikant till att ge en skjuts till den svenska fordonsindustrin med dess underleverantör inklusive industrinära tjänsteproducenter, skulle investeringspremier även bidra till en snabbare omställning till en klimateffektivare fordonsflotta. 

Kompetensavdrag och utvecklad kompetens under korttidsarbete

Industrin och dess varu- och tjänsteleverantörer drabbas nu hårt av Coronakrisen. Något som förvärrat situationen är att industriföretag behövt göra sig av med tjänsteleverantörer för att uppfylla kraven för att få stöd för korttidsarbete. Man gör ett allvarligt misstag då man inte ser industrin och dess leverantörer som en enhet. Om viktig kompetens tvingas bort ur industriföretagen blir det svårare att återstarta såväl verksamheten som att genomföra den omställning som kommer att krävas framöver. Dessutom om leverantörerna slås ut bromsar även det en återstart av produktionen. 

Under den senaste högkonjunkturen har industrin och dess leverantörer haft stora problem med att hitta kvalificerad personal. Industrins tjänsteproduktion domineras av hög kompetens. Om man nu gör sig av med den kompetensen blir det ännu svårare att rekrytera den då efterfrågan väl vänder upp. Risken är att industrin kommer söka sig till utlandet efter tjänsteleverantörer om tillgången på dem i Sverige krymper under krisen. 

För att värna om samtliga jobb som industrin normalt skapar bör man ta tillfället i akt och satsa ännu mer på kompetensutveckling inför kommande omstart i produktionen. Det skulle stärka industrins konkurrenskraft och underlätta en fortsatt omställning till alltmer avancerad produktion med digitalisering och ny teknik. 

Vi föreslår att både industrin och dess leverantörer ska få möjlighet till kompetensavdrag, det vill säga samma förmånliga sätt att dra av investeringar i att utveckla sina medarbetares kompetens som de redan har när det gäller att investera i maskiner. Vi föreslår även att det inte ska krävas att industriföretag avvecklar inhyrda konsulter för att kravet att ha vidtagit ”andra tillgängliga åtgärder” ska vara uppfyllt i samband med att bolagen söker stöd för korttidsarbete. Dessutom bör Ekonomiskt stöd för kompetensutveckling/validering införas enligt korttidsutredningens förslag (Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete SOU 2019:10).

Blanda inte ihop aktieutdelningar och korttidsarbete!

Det system för korttidsarbete som implementerats med beundransvärd hastighet, har varit en stor succé och förhindrat massuppsägningar under Coronakrisens akuta skede. Den senaste tidens signaler om att villkora utnyttjande av systemet för korttidsarbete på inställda aktieutdelningar riskerar emellertid att skjuta systemet i sank. Sammankoppligen med aktieutdelningarna innebär en påtaglig risk för att många företag kommer att avstå från att ansöka om stödet eller dra tillbaka redan tidigare gjorda ansökningar för att istället varsla. I så fall kommer villkoren i Sverige, liksom under finanskrisen och den efterföljande recessionen 2009-2010, att vara mindre konkurrenskraftiga än i länder med ett fungerande system för korttidsarbete. Risken är därför påtaglig att Sverige återigen kommer att förlora betydligt fler industrijobb än i konkurrentländerna och att de svenska industrikoncernerna fortsätter att flytta produktionsvolym till sina anläggningar i andra länder. Teknikföretagen argumenterar därför starkt för att avstå från att knyta samman systemet för korttidsarbete med utdelningar till aktieägarna.

Höjda ROT-avdrag

Ett ytterligare förslag är att ROT-avdraget på 50 000 per år höjs. Dessutom kan momsen på kompletterande hårdvara slopas vid köp av ROT-tjänst. Byggsektorn är en av de viktigaste hemmamarknaderna för svensk industri, minst 10 procent av nettoomsättningen för Teknikföretagens medlemskrets kan exempelvis hänföras hit, så det finns anledning att förvänta sig positiva spridningseffekter utanför byggindustrin. 

…Bang!

Sverige, som en liten öppen ekonomi drabbas hårt av den ekonomiska tvärniten; befinner sig resten av världsekonomin fortfarande i permafrost kommer åtgärderna på den svenska hemmaplan långt ifrån att räcka till. Teknikföretagens tredje förslagsområde för återstart riktar därför in sig på att tina upp ekonomin i resten av världen och främst i EU. Fokuset på EU är naturligt av flera skäl:

  • Dels utgör EU Sveriges i särklass största exportmarknad
  • dels levereras en stor del av nödvändiga komponenter till svensk industri från andra EU-länder, öppnar inte dessa upp kommer heller inte leverantörskedjorna att kunna repareras och
  • dels har svenska regeringen, EU-parlamentariker och intressegrupper goda möjligheter att argumentera för vår sak som EU-medlemmar.

Det krävs stärkt samarbete på paneuropeisk nivå för att säkerställa att EU:s grundläggande principer om fri rörlighet upprätthålls, regler efterlevs och undantagsåtgärder för att bekämpa spridningen av coronaviruset inte blir bestående. Alternativet är att EU:s komparativa fördel, den inre marknaden, undermineras. För att lindra den mest akuta komponentbristen som råder inom Europa krävs insatser för att säkra godstransporter via land, flyg och sjöfart. Därtill bör Sverige argumentera för att tillfälligt införa tullfrihet på import av industriella insatsvaror från länder utanför EU så länge leverantörskedjorna inom EU är avhuggna, i linje med de förslag som Teknikföretagen tidigare lagt fram. 

Tullfrihet skulle underlätta för industrin i Europa att skala upp befintlig produktion samt i en större utsträckning nyttja underleverantörer i tredjeland för att förse det behov som uppstår på grund av nedstängda fabriker inom EU. Detta kan vara extra gynnsamt för industrin i Sverige, som inte för närvarande har lika strama restriktioner som i andra länder för att begränsa spridningen av COVID-19. När åtgärder för att begränsa spridningen av COVID-19 väl lyfts i andra medlemsstater kommer övriga industrin i Europa även att ha haft möjligheten att tillgodose anskaffning av insatsvaror för att kunna återuppta produktionen.

Är vi i Sverige framgångsrika med en strategi för återstart kan vi fungera som en förebild för resten av EU och kanske även för andra, för svensk industri, viktiga länder. Det är därför av yttersta vikt att alla goda krafter gör sitt yttersta för att förmå andra länder att följa den svenska linjen. 

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Rekyl efter fritt fall/

Rekyl efter fritt fall