Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 20 juni 2019

Tydlig inbromsning för sysselsättningen

Nya siffror från både SCB och KI-barometern i veckan tyder på en vändning för sysselsättningen under andra kvartalet, särskilt inom industrin. Med andra ord har antalet sysselsatta börjat minska i flertalet industribranscher. Den fortsatta försvagningen av efterfrågan från exportmarknader för större delen av industrin märks nu allt tydligare på sysselsättningen.

Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) minskade Sveriges totala sysselsättning i maj, med drygt 3000 jobb jämfört med maj förra året (säsongsrensat), se diagram nedan. Icke-säsongsrensat uppgick minskningen till drygt 6000 jobb. Det var första gången sedan början av 2012 som sysselsättningen minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången kom bland inrikes födda, medan sysselsättningen fortsatte att öka bland utlandsfödda, dock i mindre omfattning jämfört med tidigare månader i år.

AKU-statistiken har varit ovanligt hoppig under de senaste månaderna, vilket SCB påpekar, då bortfallet i undersökningen har varit större än normalt. Även om de enskilda månadssiffrorna varit ovanligt osäkra tyder utvecklingen på en gradvis försvagning av sysselsättningens ökningstakt. Under förra året steg sysselsättningen med 92 000 jobb jämfört med 2017, enligt AKU. Hittills i år har ökningen legat på knappt 60 000. 

graf1.png

Även siffrorna över arbetslösheten har hoppat kraftigt mellan årets månader. I maj steg arbetslösheten från 5,9 procent i april till 6,4 procent i maj, säsongsrensat. Trots denna ovanligt stora variation syns en klar tendens till att arbetslösheten slutat att minska. Under förra året låg andelen arbetslösa av arbetskraften på 6,3 procent. Hittills i år ligger den kvar på samma nivå. Vi räknar med att arbetslösheten med största sannolikhet kommer att stiga gradvis både i år och nästa år.

Var har då minskningen av sysselsättningen inträffat? Veckans KI-barometer för juni tyder på att minskningen kommit främst inom industrin. Flertalet industribranscher har börjat dra ned på antalet anställda. Samtidigt förväntar sig industriföretagen totalt sett att nedgången kommer att fortsätta under de närmaste månaderna, se diagram nedan.

Antalet sysselsatta har under senare tid minskat inom insatsvaru-, investeringsvaru- samt konsumtionsvaruindustrin, som nu förväntar sig en fortsatt nedgång de närmaste tre månaderna.

Inom industrin finns ett fåtal branscher som ännu ökat antalet anställda, exempelvis läkemedelsindustrin, men även den branschen märker nu en svagare efterfrågan och markant fallande konfidensindikator, som rört sig från klart över historiskt genomsnitt ned till det historiska snittet i juni. Denna indikator sammanfattar hur företagen ser på sin situation samt deras förväntningar på utvecklingen under de närmaste månaderna.

graf2.pngKonfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll i juni till ungefär på det historiska genomsnittet, se diagram nedan. Det som främst låg bakom denna försämring var ökat missnöje med varulagren samt nedjusterade produktionsplaner. Den fortsatta inbromsningen i industrin under 2019, som Teknikföretagen flaggat för sedan förra året, bekräftas alltmer av hårda data och företagens egna svar i enkätundersökningar.

graf3.png