Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 27 sep. 2019

Svaga data

Den gångna veckan ha inneburit en strid ström av ekonomiska data från ömse sidor av Atlanten som till övervägande delen pekat mot fortsatt försvagad konjunktur.


Även om USA:s ekonomi behållit en hel del fart under 2019, ser man nu tydliga tecken på en avmattning. Tillverkningsindustrin har redan bromsat rejält under året, vilket smittat av sig på näringslivets investeringar, och de senaste data visar ingen vändning till det bättre. Såväl orderingång som leveranser till industrin fortsätter att utvecklas svagt. Produktionen i tillverkningsindustrin som tillsammans med industrileveranserna är indata till näringslivets fasta investeringar, har helt gått i stå i termer av årstakt. Vi måste således räkna med att investeringarna fortsätter att tappa fart under årets tredje kvartal vilket även fortsättningsvis kommer att tynga ekonomin.

usa_industrin_tappar_farten_industrin_star_stilla.png

Dessutom ser vi nu begynnande tecken på att USA:s hushåll, som hittills fungerat som en stabiliserande faktor, nu börjar tappa lite av sugen. Privat konsumtion, som tog rejäl fart under vintern, har gradvis bromsat under året och växte bara marginellt mellan juli och augusti. Dessutom har de tidigare så optimistiska hushållen uppenbarligen blivit lite mer oroliga för framtiden de senaste månaderna. Conference Boards mätare av hushållens stämningsläge, som legat på rekordnivåer de senaste tre åren, har börjat att hoppa runt en hel del. Detta gäller inte minst mätaren av framtidstron, som historiskt varit relativt väl korrelerad med konsumtionen. En tolkning är att försvagningen inom tillverkningsindustrin och det allt högre politiska tonläget, såväl på hemmaplan som gentemot omvärlden, får hushållen att dra öronen åt sig.

Det är inget större momentum i affärsläget för global tillverkningsindustri. vilket knappast undgått någon. En del företag och delbranscher betar visserligen av stora orderstockar och tycker att det rullar på hyggligt bra. Detta var också något som rapporterades här och där i vår senaste konjunkturbarometer.

Majoriteten av företag rapporterar dock en helt annan bild. Korttidsindikatorer som industriproduktion och inköpschefers index visar en omfattande försämring på senare tid. I Euroområdet minskade industriproduktionen med 1,8 procent i juli i årstakt. Läget i Tyskland börjar bli ansträngande med en minskad industriproduktion på 4,5 procent i årstakt i juli.

I Tyskland kommer emellertid datautfallet se lite trevligare ut i augusti och september i år i jämförelse med motsvarande månader i fjol. Under andra halvåret i fjol minskade produktionsnivån i Tysklands tillverkningsindustri, bl.a. genom cyklisk avmattning men främst som följd av en produktionsnedgång i fordonsindustrin som följd av nya emissionsregler. Tillverkarna (läs VW) kunde då inte få fram nya certifierade fordon. Kan Tyskland hålla produktionsnivån från juli i år under augusti och september blir nedgångstakten inte fullt lika djup som den som noterades i juli i år.

Därutöver visar Korea, Japan och Brasilien en minskad industriproduktion i årstakt i juli och USA i augusti. Kina håller sig över nollstrecket. Industriproduktionen ökade här med 4,4 procent i årstakt i augusti. Samtidigt var detta den lägsta tillväxttakten sedan inledningen av 2002. Data från CPB (Central Planning Bureau Holland) visar att produktionsnivån i global tillverkningsindustri minskat med en knapp procentenhet mellan mars och juli i år. I juli ökade den därmed med låga 0,8 procent i årstakt vilket var den lägsta tillväxten sedan december 2015. I dessa siffror ingår alltså Kina. Exkluderas Kina minskar global industriproduktion enligt våra skattningar med ungefär 0,5 procent i årstakt i juli. Inget tyder i dagsläget på att global industriproduktion kommer att lyfta i närtid. Data över världshandeln från CBP som också presenterade i veckan bekräftar bilden av en svag industrikonjunktur. Världshandeln hoppade visserligen upp mellan juni och juli men minskade med en procent i juli i årstakt.

Under andra veckan av november kommer Teknikföretagen med sin höstprognos med en mer utförlig analys av utvecklingen för global ekonomi och global tillverkningsindustri.

usa_hushallen_borjar_bli_lite_oroliga.png

Kontakt