Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Standardavtal Premium

Villkor och priser

Årsavgiften för Standardavtal Premium avgörs på om ert företag är medlem i Teknikföretagen och på hur många personliga användare ni är på företaget. Koncernlicenser gäller dock för ett obegränsat antal personliga användare.

Pris

1-5 användare

2.200 kr medlemsföretag
4.400 kr icke-medlem

6-15 användare

4.400 kr medlemsföretag
8.800 kr icke-medlem.

16- användare

10.900 kr medlemsföretag
21.800 kr icke-medlem.

Koncernlicens

43.600 kr för medlemsföretag
65.400 kr icke-medlem.

Koncernlicens kan tecknas av moderbolag och omfattar samtliga dotterbolag. Vad som är att anse som dotterbolag följer av definitionen i 1 kap.11 § aktiebolagslagen. Årsavgift för medlemsföretag gäller om beställande moderbolag är medlem i Teknikföretagen.

Samtliga priser exklusive mervärdesskatt.

Beställ Standardavtal Premium

Beställa abonnemangstjänsten Standardavtal Premium idag och få tillgång till de standardavtal ni behöver i er köp- och försäljningsverksamheten.

Beställ

Villkor

Omfattningen av abonnentens nyttjanderätt

Under abonnemangstiden får abonnenten i sin egen verksamhet, med de begränsningar som följer av det antal användare för vilka abonnemangsavgift erlagts, fritt utnyttja de dokument som omfattas av tjänsten. Vid koncernlicens gäller ingen sådan begränsning av antalet användare. Utskrift av dokument är tillåten.

Intranätsanvändning medges ej. Dokument får inte via Internet eller på annat sätt göras allmänt tillgängligt och inte heller tillhandahållas tredje man mot ersättning. Abonnenten får inte sedan abonnemanget upphört lagra dokument i elektronisk form. Detta gäller vid fall av koncernlicens även dotterbolag.

Abonnent

Som abonnent räknas endast det företag (den juridiska person) som gjort beställningen.

Lösenord

När beställningen gjorts får abonnenten ett mail gällande inloggning till tjänsten. Abonnenten förbinder sig att inte sprida lösenordet till obehöriga.

Betalningsvillkor

Betalning erläggs till Teknikföretagens Service AB mot faktura med 30 dagars betalningsfrist.

Återbetalning

Förändringar i abonnentens organisation, minskning av antalet användare hos abonnenten eller annan liknande omständighet berättigar inte till återbetalning av abonnemangsavgiften.

Ökning av antalet användare

Vill abonnenten öka antalet användare under löpande abonnemangsperiod eller teckna koncernlicens, får abonnenten teckna nytt årsabonnemang, varvid avgiften för det gällande abonnemanget räknas av i proportion till den återstående abonnemangstiden.

Avtalstid

Abonnemanget gäller i ett år från den dag abonnenten mottagit lösenordet. I god tid innan abonnemangstiden löpt ut erhåller abonnenten en faktura avseende då gällande avgift för nästkommande period. Om betalning sker förlängs abonnemanget med ett år utan ytterligare åtgärd.

Ansvarsbegränsning

Teknikföretagen gör sitt bästa för att de leveransbestämmelser och andra kontraktshjälpmedel (Produkterna) som ingår i Standardavtal Premium (Tjänsten) är tillgängliga för abonnenterna och att Tjänsten i övrigt fungerar.

Teknikföretagen friskriver sig dock från allt ansvar för konsekvenserna av brister i Tjänstens funktion. Teknikföretagen ansvarar således inte för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd sådana brister. Med indirekta förluster avses bl.a., men är inte begränsade till, utebliven vinst, förlorad nytta och uteblivna affärsmöjligheter.

Samma begränsning av Teknikföretagens ansvar gäller för fel och brister i avfattningen och utformningen av Produkterna och av den information som tillhandahålls på Tjänstens webbsidor.

Har du frågor som rör Standardavtal Premium? Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Mer på Teknikföretagen /Beställ Standardavtal Premium/

Beställ Standardavtal Premium här


Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Klicka här för att maila