Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Väsentliga krav

De väsentliga kraven i RoHS-direktivet är att elektriska och elektroniska produkter inte får innehålla högre koncentrationer av vissa ämnen än vad som anges i direktivet.

Skriv ut

De ämnen som begränsas av RoHS listas i bilaga II till direktivet och innefattar följande ämnen och gränsvärden:

Ämnesbegränsningar från och med 3 januari 2013

  • Bly (Pb) - 0,1 %
  • Kvicksilver (Hg) - 0,1 %
  • Kadmium (Cd) - 0,01 %
  • Sexvärt krom (Cr6+) - 0,1 %
  • Polybromerade bifenyler (PBB) - 0,1 %
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE) - 0,1 %

Nya ämnesbegränsningar från och med 22 juli 2019

  • Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) - 0,1 %
  • Butylbensylftalat (BBP) - 0,1 %
  • Dibutylftalat (DBP) - 0,01 %
  • Diisobutylftalat (DIBP) - 0,1 %

Den maximalt tillåtna koncentrationen anges i viktprocent (v/v) och gäller för varje homogent material som en produkt består av. Det innebär att vikten för ett begränsat ämne i förhållande till vikten av det material som ämnet förekommer i inte får överskrida det angivna gränsvärdet. Varje enskilt homogent material i en produkt måste alltså uppfylla ämneskraven i RoHS för att produkten som helhet ska anses uppfylla kraven i direktivet.

Ett homogent material är enligt RoHS-direktivet ett material som antingen har en genomgående konstant kemisk sammansättning eller som består av flera material som inte kan sönderdelas i olika material genom mekaniska åtgärder såsom slipning, skärning, krossning, kapning eller isärskruvning. Homogena material kan exempelvis vara är en kabels isolering av plast, lödtenn på ett kretskort eller en ytbeläggning av färg på en produkts hölje.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt