Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

RoHS-direktivet

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Skriv ut

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) ställer krav på att elektrisk och elektronisk utrustning inte innehåller otillåtna koncentrationer av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen. För närvarande gäller begränsningarna kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB och PBDE samt ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP i varje homogent material som en produkt består av. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och kommunerna som ansvarar för tillsynen av direktivet. Produkter som omfattas av direktivet ska CE-märkas.

Läs mer om direktivets omfattning, de tekniska kraven, harmoniserade standarder och kraven på utrustningens märkning och dokumentation i respektive avsnitt. Här finns även länkar och hänvisningar till myndigheter och organisationer där mer detaljerad information finns att hämta.

Teknikföretagen har även tagit fram en guide till RoHS-direktivet med detaljerad information om bland annat vilka produkter som omfattas, vilka skyldigheter olika företag har utifrån sin roll i leveranskedjan, samt rådgivning kring hur företag kan gå tillväga för att uppfylla kraven i direktivet.

Ladda ner Teknikforetagens guide till RoHS

PDF 7,7 MB

Teknikforetagens guide till RoHS

Teknikföretagens guide till RoHS publicerades den 30 oktober 2015 och uppdaterades den 15 december 2015. För ändringar efter 2015, se Kommissionens hemsida RoHS Directive (europa.eu).

Lagstiftning

Mer på Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0065

Direktiv 2011/65/EU

Mer på Internet https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2012861-om-farliga-amnen-i_sfs-2012-861

Förordning (2012:861)

Mer på Internet http://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20082/k08_2.pdf

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:2

Vägledning

Mer på Internet http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/rohs--elektrisk-och-elektronisk-utrustning

Kemikalieinspektionen

Mer på Internet http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

EU-kommissionen

Mer på Internet http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf

EU-kommissionen, FAQ

Standarder

Mer på Internet http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/restriction-of-hazardous-substances/index_en.htm

EU-kommissionen, harmoniserade standarder

Mer på Internet http://www.elstandard.se

SEK (Svensk Elstandard)

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2021-10-22
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt