Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Reach-förordningen Krav för leverantörer av varor

Krav för leverantörer av varor

Grundkravet i Reach-förordningen är att ingen utan kunskap om ämnens faror och risker får tillverka, importera, saluföra, använda eller på annat sätt hantera ämnen.

Skriv ut

Producenter och importörer av varor ansvarar för att säkerställa att de varor som köps in, tillverkas eller levereras till kunder uppfyller samtliga krav som Reach-förordningen ställer på ämnen i varor. Andra företag som saknar inflytande över varans utformning och tekniska specifikation ansvarar för att kontrollera att det finns information om förekomst av särskilt farliga ämnen i varan, samt om säker hantering. Denna information ska även förmedlas vidare i leveranskedjan.

Reach ställer krav på leverantörer av varor vad gäller särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). De SVHC-ämnen som omfattas av särskilda riskminskningsåtgärder och kontroll läggs till i den så kallade kandidatförteckningen och benämns då som kandidatämnen. Kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, vanligtvis i juni och december. De ämnen som ingår i kandidatförteckningen finns publicerade hos Echa.

Kraven som gäller för leverantörer av varor är följande:

 • Informationsplikt

  Alla leverantörer av varor ska säkerställa att det finns tillräckligt med information om ingående ämnens egenskaper och risker vad gäller hälsa och miljö. Relevant information om ämnens användning och säker hantering ska förmedlas i leveranskedjan, så snart ett ämne har identifierats som kandidatämne. Informationsplikten avser kandidatämnen som förekommer i varor i koncentrationer över 0,1 viktprocent. Reach-förordningen ställer inga specifika krav på formen eller innehållet i den information som ska tillhandahållas kunden, men som minimum ska namnet på det kandidatämne som finns i varan förmedlas.

 • Anmälningsplikt

  Anmälningsplikt gäller om koncentrationen av ett kandidatämne i producerade eller importerade varor överstiger 0,1 viktprocent och den totala mängden av kandidatämnet i de varor som produceras eller importeras till EU/EES överstiger 1 ton per år. Producenter och importörer av varor kan antingen själva anmäla sin användning av kandidatämnen till Echa, eller begära att leverantören av kandidatämnet utökar sin registrering till att inkludera företagets användningsområden om så inte redan är fallet. Företag har sex månader på sig att anmäla sin användning av kandidatämnen till Echa, efter att de lagts till i kandidatförteckningen.

 • Förbud och begränsningar

  För ämnen som finns i bilaga XVII, begränsningsbilagan, till Reach-förordningen gäller särskilda förbud och begränsningar. Företag behöver kontrollera och säkerställa att företagets produkter inte innehåller något av de ämnen som finns i bilagan. Här finns det risk för överlapp mellan RoHS-direktivet och Reach-förordningen, vilket EU-kommissionen hanterat genom att beakta denna risk när beslut om nya restriktioner och begränsningar fattas, till exempel genom att undanta elektriska produkter som omfattas av RoHS-direktivet (läs mer i EU-kommissionens policydokument).

 • Tillståndsplikt

  För SVHC-ämnen som finns i bilaga XIV, tillståndsbilagan, till Reach-förordningen krävs tillstånd från myndigheterna för att använda ämnet. Berörda företag kan antingen själva eller gemensamt med andra ansöka om tillstånd, senast 18 månader före det så kallade slutdatumet (Sunset Date). Om leverantören av ämnet eller blandningen har tillstånd att använda ämnet kan detta i vissa fall vara tillräckligt.

 • Registreringsplikt

  Registreringsplikten är främst en skyldighet för tillverkare och importörer av ämnen. Producenter och importörer av varor kan i sällsynta fall själva behöva registrera ämnen som finns i produkter som de tillverkar eller köper in från land utanför EU/EES. Registreringsplikten kan bli aktuell för producenter och importörer av varor om företagets vara innehåller ett ämne som är särskilt avsett att avges från varan under användning. Om tillverkaren eller importören av ämnet inte har registrerat ämnet för den specifika användningen behöver den befintliga registreringen utvidgas så att den inkluderar denna.
Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt