Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Nya metoden Bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse

För att få sätta en produkt på marknaden måste tillverkaren intyga att den uppfyller samtliga väsentliga krav i de direktiv och förordningar som är tillämpliga.

Skriv ut

För harmoniserade sektorer innebär det en bedömning av överensstämmelse med de väsentliga kraven som kan utföras enligt olika metoder. I den nya metoden definieras olika moduler, A till H, där tillverkaren i vissa fall får utföra bedömningen själv men i andra fall måste anlita ett anmält organ (Notified Body).

Begreppet ”bedömning av överensstämmelse”

För att en produkt ska få sättas på marknaden måste den uppfylla de väsentliga kraven i de direktiv som produkten omfattas av. Tillverkaren skall visa hur man har gått tillväga för att göra bedömningen att produkten överensstämmer med kraven. Det vanligaste sättet i den nya metoden är att använda gällande harmoniserade standarder och visa med teststrapporter, inspektionsprotokoll etc. att kraven i standarderna är uppfyllda.

Varje direktiv anger vilken procedur som krävs, om man får verifiera själv eller om ett certifierat labb (anmält organ) måste användas.

Syftet med proceduren för att bedöma överensstämmelse

Syftet är att visa att en produkt som släpps ut på marknaden uppfyller alla lagkrav, och att bedömningen utförs på ett sätt så att man säkerställer konsumenternas, myndigheternas och tillverkarnas förtroende för produktens överensstämmelse.

Praktiskt tillvägagångssätt

 • Produktlagstiftning beskriver förfarandena för bedömning av överensstämmelse för varje produkt.
 • Tillverkare kan välja mellan olika förfaranden för bedömning av överensstämmelse, om tillämpligt.
 • Bedömningen utförs av tillverkaren. Om den tillämpliga lagstiftningen kräver det, är ett organ för bedömning av överensstämmelse inblandat i bedömningen av överensstämmelse - se anmälda organ.
 • Bedömning av överensstämmelse kompletterar marknadskontrollen där produkter tas in och testas. Båda förfarandena bidrar till att den inre marknaden fungerar väl.

Declaration of Conformity – Deklaration om överensstämmelse

Som en del av bedömningen av överensstämmelse måste tillverkaren eller den auktoriserade representanten utarbeta en försäkran om överensstämmelse (DoC). Deklarationen ska innehålla följande information (hämtat ur "Blå boken")

Modellen för försäkran i beslut nr 768/2008/EG innehåller följande:

 1. Ett identifikationsnummer för produkten, som inte behöver vara unikt för varje produkt. Det kan vara ett produktnummer, partinummer, typnummer eller serienummer. Det är tillverkarna som fattar det beslutet.
 2. Namn och adress för den tillverkare eller representant som utfärdar försäkran.
 3. En förklaring om att EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.
 4. Identifieringsuppgifter om produkten så att den går att spåra. Här anges relevant information för att komplettera punkt 1 med en beskrivning av produkten så att den går att spåra. Det kan vara en bild för att identifiera produkten, men om inte annat anges i harmoniseringslagstiftningen är det du som tillverkare som avgör vilka uppgifter du ska lämna.
 5. Exakta, fullständiga och tydliga uppgifter om all relevant harmoniseringslagstiftning som produkten uppfyller samt hänvisningar till standarder eller andra tekniska specifikationer (t.ex. nationella tekniska standarder och specifikationer). Detta innebär att versionen och/eller datumet för den relevanta standarden anges.
 6. Namn och identifikationsnummer för det anmälda organet om det har deltagit i förfarandet för bedömning av överensstämmelse och hänvisningen till det relevanta intyget, om tillämpligt.
 7. I förekommande fall, alla kompletterande uppgifter som kan krävas (t.ex. grad, kategori).
 8. Datumet för utfärdande av försäkran, signatur, titel eller en likvärdig angivelse av en behörig person. Detta datum kan infalla efter det att bedömningen av överensstämmelse har slutförts. 
Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2021-10-18
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt