Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Nya metoden Anmälda organ (Notified Body)

Anmälda organ (Notified Body)

Ett anmält organ är en organisation som utsetts av ett EU-land för att bedöma vissa produkters överensstämmelse med de väsentliga kraven. Viss lagstiftning kräver att vissa tester eller bedömningar görs av ett anmält organ, i andra fall kan tillverkaren själv välja att använda ett anmält organ för bedömningen av överensstämmelse.

Skriv ut

I Sverige är det Swedac som utser och övervakar de anmälda organen i Sverige. Samtliga anmälda organ finns i en EU-gemensam lista, NANDO.

Principerna för anmälda organ är fastställda i beslut 768/2008/EG.

För anmälda organ gäller bland annat att de:

  • är fria att erbjuda sina tjänster till  ekonomiska aktörer inom och utom EU
  • de kan utföra dessa aktiviteter i andra EU-länder än där de är verksamma, liksom i länder utanför EU (tredje land).
  • måste fungera på ett icke-diskriminerande, öppet, neutralt, oberoende och opartiskt sätt
  • måste ha personal med tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utföra bedömningen av överensstämmelse i enlighet med de aktuella lagarna
  • måste hantera konfidentiell information som erhållits vid bedömning av överensstämmelse korrekt
  • måste vara tillräckligt försäkrad för att täcka sin yrkesverksamhet, såvida inte ansvaret är försäkrat enligt nationell lagstiftning i anmälande EU-land
  • ska ge information till sin anmälande myndighet, marknadsövervakningsmyndigheterna och andra anmälda organ.

Tillverkare får välja att anlita ett anmält organ i valfritt land.

Kommissionens databas över anmälda organ; NANDO

Kommissionen strävar efter att upprätthålla en uppdaterad förteckning över organ som anmälts av EU-länder och göra den nödvändiga informationen tillgänglig för alla berörda parter. Listor över anmälda organ kan hittas på NANDO:s webbplats (New Approach Notified and Designated Organisations).

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-04-05
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt