Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

EU-försäkran

Varje maskin ska medföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse när den överlämnas till användaren. En EU-försäkran är ett intyg där tillverkaren listar vilka direktiv och eventuella standarder som en maskin uppfyller.

Skriv ut

EU-försäkran om överensstämmelse för produkter som omfattas av maskindirektivet ska innehålla:

  • Tillverkarens fullständiga namn och adress. Om tillverkaren är lokaliserad utanför EU skall dennes EU-representants kontaktuppgifter även anges.
  • Namn på och adress till den person, fysisk eller juridisk, som är behörig att sammanställa och lämna ut den tekniska dokumentationen. Personen skall vara hemmahörande inom EU.
  • Beskrivning och identifikation av maskinen, medräknat allmän benämning, funktion, modell, typ, serienummer och varunamn.
  • En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet. I ett nytt stycke ange en liknande mening med en försäkran om överensstämmelse med eventuella andra direktiv som maskinen uppfyller.
  • Om applicerbart anges namn, adress till och identifikationsnummer för eventuella anmälda organ som varit delaktiga i CE-märkningsprocessen. Antingen kan de ha utfört en EU-typkontroll, och då ska identitetsnumret på EU-typkontrollintyget anges, eller så har de godkänt tillverkarens system för kvalitetssäkring.
  • En lista över de harmoniserade standarder och andra tekniska standarder och specifikationer som eventuellt använts.
  • Ort och datum för försäkran.
  • Namn, titel och namnteckning av den person som har rätten att upprätta försäkran. Det är vanligen den verkställande direktören eller annan representant som delegerats ansvaret.

Det är krav på att EU-försäkran ska översättas till de officiella EU-språk som talas i de länder som maskinen används i. Det står inte utskrivet i maskindirektivet i vilket format EU-försäkran ska medfölja, branschpraxis är att använda pappersformat.

Om en maskin även omfattas av lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (tidigare 2006/95/EG) ska säkerhetskraven därifrån tillämpas, men maskinen ska CE-märkas med hänvisning till maskindirektivet. Det vill säga, lågspänningsdirektivet ska inte listas på EU-försäkran om överensstämmelse för en maskin.

För EU-försäkran för en delvis fullbordad maskin är kraven något annorlunda. Här är det viktigt att tillverkaren anger vilka krav från direktivet och eventuella standarder som är uppfyllda och vilka krav som ligger på slutanvändaren att uppfylla.

Maskintillverkaren eller dennes EU-representant skall förvara originalet till EU-försäkran om överensstämmelse i minst tio år efter maskinens sista tillverkningsdag.

Fullständiga innehållskrav på EU-försäkran finner du i bilaga 2 till direktivet och i Europakommissionens guide till maskindirektivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt