Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen beslutade den 19 december 2013 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet. Den s.k. ”Kemikalieskatteutredningen” redovisade sitt uppdrag den 30 mars 2015 i betänkandet ”Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier”, (SOU 2015:30).

Skriv ut

I sitt betänkande presenterade Kemikalieskatteutredningen förslag på två konkreta punktskatter varav den ena punktskatten avsåg skatt på viss elektronik. Mot bakgrund av detta betänkande beslutade riksdagen att anta lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (”LSKE”). Den nya lagen utfärdades den 26 november 2016 och trädde ikraft den 1 april 2017.

Avsikten med detta faktablad är att ge företagen en övergripande förståelse av kraven i lagen i avvaktan på officiell vägledning från de ansvariga myndigheterna, Skatteverket och Tullverket.

Företagen ska även uppmärksamma att myndigheterna ännu inte har beslutat om den praktiska tillämpningen av lagen och det saknas myndighetsföreskrifter eller vägledning avseende efterlevnaden av LSKE. Därför utgår faktabladet ifrån de förfaranden och tillvägagångssätt som tillämpas för andra motsvarande punktskatter såsom energi, alkohol, tobak, bekämpningsmedel, bränsle m.m.

I faktabladet följer en översiktlig genomgång av huvuddragen i LSKE och hur företagen berörs av de nya kraven i lagen, samt ett beslutschema avseende förfarandet i LSKE.

Uppdaterat faktablad 2017-10-27

Det nya faktabladet om kemikalieskattelagstiftningen är en fullständig omarbetning av det faktablad som utkom den 20 mars 2017. Det omarbetade faktabladet är snarare avsett att ge vägledning vid tolkningen och tillämpning av den nya skattelagen på kemikalier i viss elektronik än att utgöra ett rent faktablad.

Nedan följer några exempel på viktiga förändringar som skett genom denna omarbetning:

  • Översiktlig genomgång av allmänna tolkningsreglerna för tullkoder som grundar sig på internationell, EU-rättslig och nationell praxis samt hur dessa regler bör tillämpas vid klassificering av varor.
  • Redogörelse över frågan vem som är ansvarig för tullklassificeringen av en vara vid tillämpningen av lagen.
  • Vägledning för tolkningen av begreppet vara, som i sig inte finns definierat i lagstiftningen.
  • I faktabladet anges även riktlinjer för tolkningen av begreppen ”delar” och ”tillbehör” samt ”homogent material”.
  • En mer omfattande genomgång av skattskyldighetens inträde samt förfarandet vid inlämning av punktskattedeklaration och betalning.
  • En mer djupgående genomgång av distanshandelsundantaget samt de särskilda undantagen för godkända lagerhållare.
  • Närmare granskning av lagens tillämpning vid ångerrätt, returer och ersättningsvaror för skattepliktiga varor.
Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-08-30
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt