Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Märkning

För produkter som omfattas av direktiv och förordningar som är anpassade till den nya metoden är en stor del av märkningskraven gemensamma. Här beskriver vi de gemensamma kraven, tilläggskrav kan finnas för specifika produkter.

Skriv ut

CE-märket

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller kraven i samtliga direktiv och förordningar som produkten omfattas av, och som föreskriver CE-märkning. CE-märket får inte sättas på en produkt som inte omfattas av något dessa direktiv/förordningar. CE-märket ska utformas enligt bilaga II i förordning (EG) nr 765/2008. Märket ska vanligen sättas på produkten, vara minst 5 mm hög, väl synlig och outplånlig. Det senare innebär att den under normala omständigheter inte kan avlägsnas utan synliga spår.

 Vissa direktiv, till exempel RED, tillåter att märket av praktiska skäl är mindre. Om något annat direktiv produkten omfattas av inte tillåter detta gäller 5 mm som minsta mått.

CE-märket bör finnas på produkten, men får om anledning finns istället sättas på förpackningen eller medföljande dokument. Blå boken ger mer information om när märket kan sättas på förpackning och/eller dokumentation.

Kraven på CE-märkning gäller samtliga produkter som sätts på EU:s inre marknad,  oberoende av om den tillverkats inom EU eller ej. Endast elektronisk märkning är inte tillåten.

Notera att CE-märkningen inte är en certifiering eller intyg på utfört typprov, utan endast en bekräftelse att tillverkaren har bedömt att produkten överensstämmer med relevanta NLF-direktiv. I de fall ett anmält organ medverkat i tillverkningskontrollen av produkten ska det anmälda organets identifikationsnummer finnas i direkt närhet till CE-märket.

 

Övrig information

För marknadskontroll finns spårbarhetskrav, det vill säga att tillsynsmyndigheten ska kunna identifiera den enskilda produkten och vid behov kontakta tillverkaren. Man ska också kunna spåra ungefär när produkten tillverkades.

Krav på märkning, vanligen på produkten eller förpackningen, omfattar därför minst följande information:

Tillverkare/ekonomisk aktör:

Tillverkarens namn, registrerat firmanamn och kontaktadress. Då tillverkaren finns utanför EU, även motsvarande uppgifter för importören eller tillverkarens representant i EU. En webbadress är inte ensamt tillräcklig som kontaktadress.

Produktidentifiering:

Kan vara typnummer, serienummer, modellnummer etc. och normalt finnas på produkten. Informationen för identifiering måste stämma överens med motsvarande information i EU-försäkran om överensstämmelse. Det är tillverkaren som avgör hur produkten ska identifieras. Vid krav på tillbakadragande kan det krävas att samtliga produkter med samma identifieringsmärkning ska dras tillbaka. Att ha serienummer eller batchnummer i identifieringen kan därför vara värdefullt för att begränsa omfattningen.

Ytterligare information finns i Blå boken, bland annat om produkter som består av flera delar.

Andra märken

Förutom direktiv och förordningar som föreskriver CE-märkning kan produkter oberoende av detta omfattas av andra direktiv, som kan föreskriva annan märkning. Exempel är WEEE-direktivet och Ecodesigndirektivet. Märkning som kan förväxlas med CE-märket får inte anbringas.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2021-10-19
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt