Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Träffpunkt 2020 – Säker innovation

SeminarieStockholm

Spelplanen för företag som verkar i Sverige håller på att ritas om. Innovationsförmåga och tekniskt kunnande är i allt större utsträckning basen för deras konkurrenskraft. En ny säkerhetspolitisk situation gör dock att det ställs nya krav på säkerhetsmedvetande och kunskap om ett allt mer omfattande regelverk som täcker allt från ägande till investeringar. Varmt välkommen till en heldag om säkerhet, utveckling och skydd av innovation på en global marknad.

Den 10 november bjuder Teknikföretagen och SOFF in till en konferens på temat säker innovation. Träffpunkt samlar teknikföretag och beslutsfattare för att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hotbild och förändrade konkurrensförutsättningar.


09:30 - 10:00

Hur påverkar geopolitiken innovationskraften?

- Öppning och inledning. Moderator: Maria Rosendahl, Teknikföretagen

- Den nya geopolitiken - (TBC)

- Kina och påverkan på geopolitiken - Jerker Hellström, Swedish Center for China Studies

- Hoten mot Sveriges konkurrenskraft - Säkerhetspolisen

10:00 - 10:15

Förflyttning till delsessioner

10:15 - 11:15

Granskning av investeringar – vad innebär det? (Track I)

Sverige och företag i Sverige är beroende av handel med andra länder för fortsatt ekonomisk tillväxt och ny teknologi. Utländska samarbeten och investeringar är ofta en förutsättning. Förvärv inom vissa sektorer kan dock innebära risk att känslig information sprids till oönskade aktörer som i förlängningen kan skada den egna verksamheten eller svenska intressen.

USA, EU och Sverige inför nu olika granskningsregelverk för utländska investeringar. Regeringen har bl.a. tillsatt en utredning gällande system för granskning av direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Vad innebär detta för företag?

- Moderator inleder - Li Ljungberg, Teknikföretagen

- Därför utreds granskningar av investeringar utredare - Sten Heckscher

- Lärdomar och effekter av regelverk - Carolina Dackö, Mannheimer Swartling

- Vikten av att skydda teknik - Pål Jonson, riksdagsledamot (M) & ordf FöU

- Modererat samtal - Föregående talare och PM Nilsson, Dagens Industri

10:15 - 11:15

Strategiska värdekedjor – hur kan innovationsflöden i ekosystemet säkras? (Track II)

Innovationer skapas i allt större utsträckning genom att kunskap från olika aktörer kopplas ihop. Detta kräver samarbete mellan aktörerna och att känslig information kan skyddas.

Samarbeten kan ta sig uttryck i form av värdekedjor, det vill säga ett nätverk av ömsesidigt beroende producenter, leverantörer och kunder. De värdekedjor som bedöms som särskilt betydelsefulla ur ett teknologiskt, ekonomiskt och säkerhetsperspektiv benämns som strategiska. Att upprätthålla och utveckla dessa har blivit en politisk fråga och pekas ut (bl.a. av EU-kommissionen) som en nyckelfaktor för framtida konkurrenskraft.

- Moderator inleder - Patrik Sandgren, Teknikföretagen

- Konsekvenser för företag i Sverige av EU:s strategiska värdekedjor - Charlotte Andersdotter, Teknikföretagen

- Risker vid val av leverantörer och samarbetspartner - Pia Gruvö, Must

- Risker och dilemman för en öppen innovationsmiljö - Lena Miranda, SISP

- Modererat samtal - Föregående talare, Erik Ronne, RISE samt Peter Bryntesson, Fordonskomponentsgruppen

11:15 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:30

Industri 4.0 – risker med en digitaliserad och öppen industri (Track III)

Digitalisering skapar möjligheter till stärkt konkurrenskraft. Med hjälp av molntjänster kombinerat med nyckeltekniker som 5G, AI och big data kan företag öka sin innovationsförmåga. Nackdelen är dock att en ökad grad av uppkoppling, där allt fler processer och produkter blir beroende av en elektronisk infrastruktur, skapar digital sårbarhet.

Den fortsatta digitaliseringen ställer krav på att företag kan minimera sårbarheter och har förmåga att hantera angrepp – är det möjligt och till vilken kostnad? Hur påverkar behovet av externa leverantörer möjligheten att nå en hög grad av säkerhet?

- Moderator inleder - Patrik Sandgren, Teknikföretagen

- IoT – prioriterade hot och utmaningar - Mats Mägiste, Telia

- 5G för säkra uppkopplade industrier - Bodil Josefsson, Ericsson

- Tankar kring säker digital tillverkning - Urban Haglund, Siemens

- Modererat samtal - Föregående talare och Johan Harvard, Combient

12:30 - 13:30

Cyberattackerna mot svenska företag – hur och varför? (Track IV)

Digitala intrång i syfte att störa, provocera eller stjäla information är allvarliga men utgör i sig inte några ”nya” hot. Det nya är dock att frekvensen och komplexitetsnivån på cyberattackerna. Både stora och små företag är måltavlor. I huvudsak handlar det om angrepp från stater eller statsunderstödda aktörer.

Drivkrafterna bakom dessa aktiviteter kan vara politiska, militära eller ekonomiska, och bedöms som särskilt allvarliga då de ofta är mycket målinriktade samt backas upp av spetskompetens. Vilka tips kan ges från företag som blivit utsatta för attacker? Vilken kunskap finns om attackerna? Hur ska ett företag agera och vad kan göras?

- Moderator inleder - Annika Avén, SOFF

- De statsunderstödda attackerna - Jan Kinnander, Must

- Våra lärdomar av en cyberattack - Addtech (TBC)

- Scanias erfarenheter från att skydda sig - Roland Heickerö, Scania

- Modererat samtal - Föregående talare och TBC

13:30 - 14:00

Eftermiddagsfika

14:00 - 15:15

Säker innovation ur ett nationellt perspektiv

- Moderator inleder - Robert Limmergård, SOFF

- Hur kan säkerhet och innovation balanseras? - (TBC)

- Bättre teknik med säker innovation - Klas Wåhlberg, Teknikföretagen

- Trygg, säker och ansvarsfull innovation Jon Simonsson, KometInfo

- Förändrade spelregler för svensk innovation Cecilia Sjöberg, Vinnova

Digitalisering & cybersäkerhet
nov
10
10 nov 09:00 - 17:00
Stockholm
Anmäl dig