Så här tycker vi

Publicerad 24 mars 2015 Senast uppdaterad 3 mars 2016

Sverige är en framgångsrik industrination med lång tradition. Runt om i landet finns utveckling och produktion av varor och tjänster i små, medelstora och stora företag. Teknikföretag bidrar till arbetstillfällen och tillväxt. Exporten från svenska teknikföretag betalar en stor del av vår välfärd. Men historisk framgång betyder inte automatiskt framgång i framtiden.

Teknikföretagens medlemmar sysselsätter cirka 300 000 personer i Sverige. I takt med att branschen utvecklas och fokuserar sin verksamhet, har tjänster inom bland annat administration, produktutveckling, IT och logistik lagts ut till företag som är specialister på detta. Inom dessa industrinära tjänsteföretag arbetar idag flera hundra tusen personer. Totalt sysselsätter hela industrin i Sverige omkring en miljon personer, vilket motsvarar vart femte jobb.

I globaliseringens tidevarv gäller det att vara en attraktiv plats för investeringar i industriell verksamhet. Vi kan inte ta för givet att företagen stannar i Sverige. Kanske är förutsättningarna bättre någon annanstans? Många länder arbetar aktivt med att bygga upp strukturer som attraherar företag. Det är lätt att flytta kapital och verksamhet och Sverige måste därför hela tiden utveckla förutsättningarna för industriell verksamhet här. Vi får dock inte slå oss till ro och tro att detta är något som företagen löser helt själva.

Sverige har dock goda förutsättningar. Både genom att bygga på våra traditionella fördelar och genom att nyttja de möjligheter som mångfalden ger. Lägg därtill att Sverige ligger långt framme i frågor som rör hållbarhet och miljövänlig teknik.

Men för att stärka konkurrenskraften och göra Sverige mer attraktivt för nya investeringar krävs ett helhetsperspektiv samt en samordning mellan olika politikområden. En samlad strategi för industrin kan göra att teknikföretag kan fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och export – förutsättningar för välstånd i Sverige. Långsiktiga och stabila blocköverskridande villkor bör eftersträvas för att attrahera och behålla företagens investeringar och verksamhet i landet. Resultatet, i form av produkter, tjänster och produktion, ska inte styras av staten, utan är tveklöst en uppgift för industrin.

Därför arbetar Teknikföretagen för:

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GLOBAL KONKURRENSKRAFT

 • Långsiktigt goda ekonomiska villkor
 • Kapitalförsörjning och innovationsstöd
 • Enklare och fungerande regelverk
 • Frihandel och samlat arbete för exportfrämjande
 • Standardiserade affärsavtal

KONKURRENSKRAFTIG ARBETSMARKNAD

 • Översyn av LAS och MBL
 • Konkurrenskraftiga arbetskraftskostnader
 • Tidsenliga konfliktregler
 • Flexibla anställningsformer
 • Underlätta för utländska medarbetare

INVESTERINGAR I SAMHÄLLETS MJUKVARA
– UTBILDNING OCH FORSKNING

 • En grundskola som förbereder för vidare studier
 • En gymnasieskola som leder till jobb
 • Högskoleutbildning som speglar industrins behov
 • Mer nytta av svensk forskning

INVESTERINGAR I SAMHÄLLETS HÅRDVARA
– ENERGI OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

 • Ett robust och effektivt elsystem
 • Energieffektivisering genom ny teknik
 • Tillförlitlig och effektiv transportinfrastruktur
 • Teknik för framtidens transportinfrastruktur
 • Digital infrastruktur och cybersäkerhet