Yttrande över betänkandet Bättre miljö - minskade utsläpp

Publicerad 13 augusti 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Bättre miljö – minskade utsläpp (SOU 2011:86), promemoria med alternativt förslag till samt Naturvårdsverkets förslag till genomförande av industriutsläppsdirektivet.

- Teknikföretagen förordar miljödepartementets förslag med generella föreskrifter istället för individuell prövning. Vi anser dock att endast Länsstyrelserna har den kompetens som behövs för att följa upp införande av BAT slutsatser samt medge eventuella dispenser.

- Teknikföretagen anser att orden ”är större” skall tas bort i förslaget till ändring av 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dvs att bara ändringar av en verksamhet som innebär olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljö blir tillståndspliktiga. Detta skall gälla oavsett storleken på ändringen.

- Teknikföretagen anser att begreppet skyndsamt (SOU 2011:86) tas bort vid prövning av BAT-slutsatser. En skyndsam hantering för dessa IED relaterade prövningar riskerar att innebära en nedprioritering av övriga prövningsärenden.

- Teknikföretagen anser att tidpunkten för när en statusrapport skall lämnas in bör kopplas till påbörjandet av en tillståndsprövning istället för när nya BAT slutsatser för huvudverksamheten antages.