Vägen till ett energieffektivare Sverige

Publicerad 2 februari 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har fått Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande på remiss och lämnar härmed sitt yttrande. Att effektivisera energianvändningen är viktigt bland annat i arbetet mot klimatförändringarna, och i detta har Teknikföretagens medlemsföretag en särskild roll.

Teknikföretagen kan utöver vad som framkommer i detta svar, även stödja remissyttrande som lämnats av Svenskt Näringsliv. Generellt vill Teknikföretagen också särskilt påpeka den betydelse som utvecklingen av modern och effektiv teknik har i arbetet mot ett mer energieffektivt och klimatneutralt samhälle. För att en politik för detta ska vara effektiv, måste den vara:


  • Internationell, satsa på teknik som kan få internationell spridning, undvika svenska särlösningar avseende mål, medel eller teknik.
  • Långsiktig, man måste vara beredd att ta beslut i dag som ger resultat först efter 2020.
  • Strategisk, valet av stöd till forskning, utveckling, demonstration eller incitament för spridning av teknik på marknaden måste anpassas till behovet inom ett visst teknikområde.
  • Präglad av helhetssyn, många av de lösningar som finns eller kommer att utvecklas kräver ett systemperspektiv.