Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare

Publicerad 24 januari 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015

Teknikföretagen anser att utredningens förslag är behäftat med svåra brister. Dessutom kan förslaget som utredningen lägger fram om anställningens bestånd under en uppsägningstvist inte antas påverka arbetsgivarnas vilja att anställa i någon utsträckning. Mot den här bakgrunden kan utredningen inte anses på ett tillfredsställande sätt ha fullgjort uppdraget enligt direktiven.

Enligt Teknikföretagens uppfattning finns anledning att göra en fullständig översyn av anställningsskyddslagen. Utredningens arbete är en utmärkt illustration av att det är mindre bra att bedriva successivt lagstiftningsarbete enligt relativt snäva direktiv. Effekten blir ofta att förslagen brister i systematik och medför risker för att lagstiftningen får karaktär av lappverk.

Arbetsgivarnas verksamhet, näringslivets sammansättning och arbetslivet i stort har helt andra förutsättningar i dag jämfört med när arbetet med de så kallade äldrelagarna påbörjades i slutet av 1960-talet. Man kan alltså konstatera att anställningsskyddslagen är utarbetad mot bakgrund av hur 1960- och 70-talets arbetsmarknad fungerade. Naturligtvis var då helt andra frågor i fokus än de frågor som är viktigast idag.

Det finns också en lång rad tecken på att anställningsskyddslagen (som 1970-talsprodukt) är en del i att skapa den insider-outsiderproblematik med utestängning av t.ex. ungdomar som idag präglar svensk arbetsmarknad. Det står också klart att arbetsgivarnas vilja att anställa påverkas klart negativt av nuvarande reglering. Behovet av att inleda ett reformarbete som inte är på förhand insnävat är således uppenbart.