Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Publicerad 23 april 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015 Kontaktperson: Pär Hermerén

Teknikföretagen lämnar härmed sitt svar avseende Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”, som sänts på remiss av Miljödepartementet den 23 januari 2013.

  • Rapporten ger en genomgång av läget, samt lyfter på ett åskådligt sätt fram industrins betydelse, samt att behoven i olika sektorer skiljer sig åt.

  • Betydelsen av att fortsatt arbeta för lösningar i ett globalt sammanhang (främst utifrån hänsyn till konkurrenskraft) är uppenbar och backas upp av rapporten.

  • Klimatpolitiken måste fortsättningsvis genomföras med en tydlig näringslivspolitik och en helhetssyn på investeringsklimat och långsiktighet.

  • Åtgärder ska genomföras där utsläppsminskningarna blir mest kostnadseffektiva.

  • Framtida krav och incitament måste ta hänsyn till industrins konkurrenskraft och anpassas utifrån en internationell utblick.

  • Teknikutveckling och effektivisering har en direkt avgörande roll inom de mest klimatpåverkande branscherna och samhällsfunktionerna.

  • Forskning, utveckling, innovation och demonstration av ny teknik och produkter både stärker Sveriges möjligheter att nå målen, bidrar till globala förbättringar, och stärker svensk ekonomi genom sysselsättning och export.