Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Publicerad 23 april 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015

Teknikföretagen lämnar härmed sitt svar avseende Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”, som sänts på remiss av Miljödepartementet den 23 januari 2013.

  • Rapporten ger en genomgång av läget, samt lyfter på ett åskådligt sätt fram industrins betydelse, samt att behoven i olika sektorer skiljer sig åt.

  • Betydelsen av att fortsatt arbeta för lösningar i ett globalt sammanhang (främst utifrån hänsyn till konkurrenskraft) är uppenbar och backas upp av rapporten.

  • Klimatpolitiken måste fortsättningsvis genomföras med en tydlig näringslivspolitik och en helhetssyn på investeringsklimat och långsiktighet.

  • Åtgärder ska genomföras där utsläppsminskningarna blir mest kostnadseffektiva.

  • Framtida krav och incitament måste ta hänsyn till industrins konkurrenskraft och anpassas utifrån en internationell utblick.

  • Teknikutveckling och effektivisering har en direkt avgörande roll inom de mest klimatpåverkande branscherna och samhällsfunktionerna.

  • Forskning, utveckling, innovation och demonstration av ny teknik och produkter både stärker Sveriges möjligheter att nå målen, bidrar till globala förbättringar, och stärker svensk ekonomi genom sysselsättning och export.