Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Publicerad 28 maj 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

Teknikföretagen avstyrker förslaget om tvingande betalningstider mellan näringsidkare.

Tvingande betalningsregler innebär ett avsteg från den grundläggande principen att avtalsfrihet bör råda vid affärer mellan näringsidkare. Avsteg från denna princip bör inte göras utan synnerliga skäl.

Det är inte utrett att långa betalningstider är ett generellt och allvarligt problem för näringslivet i Sverige. Ett flertal negativa konsekvenser av den föreslagna lagstiftningen kan förutses, bl a från konkurrenssynpunkt och påverkan på etablerade affärsmodeller. Någon utredning om de samlade effekterna av förslaget har inte presenterats. Även i avsaknad av utredning kan det antas att nackdelarna med tvingande betalningsregler klart överstiger fördelarna härmed.

Tvingande lagstiftning om betalningstider kommer att minska respekten för avtalsfriheten och sänka tröskeln för införandet av ytterligare skadliga inskränkningar i privata företags frihet att träffa ändamålsenliga affärsavtal.