Svenskt genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Publicerad 15 februari 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen ser ingen anledning att ha några synpunkter mot förslaget om nya bemyndiganden för genomförande av WEEE 2 direktivet.

Inför genomförandet av WEEE 2 är det av högst vikt att ha i åtanke att det svenska regelverket om WEEE är i allt väsentlig överensstämmande med direktivtexten. Även om WEEE 2 är ett minimidirektiv är det många regler som påverkar varors rörlighet på den inre marknaden varför det är väsentligt att reglerna är lika i de olika EU-länderna. Även WEEE rör sig mellan länder och därför måste även regler som rör rapportering, tillsyn, transporter av WEEE, behöriga ombud, osv vara lika mellan länderna inom EU.