Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser

Publicerad 31 januari 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015

Parternas generella uppfattning är att vi ställer oss positiva till det förslag om korttidsarbete som presenteras i promemorian. Vår uppfattning är att ett svenskt system för korttidsarbete behöver finnas på plats nästa gång Sverige drabbas av en djup ekonomisk efterfrågekris.

Ett väl utformat system innebär fördelar för såväl staten som för arbetstagare och företag. Vi kan även konstatera att förslaget i stora drag liknar det partsgemensamma förslag som presenterats i rapporten Korttidsarbete – Ett partsgemensamt förslag för Sverige.

Vi noterar samtidigt att det statliga åtagandet är mer begränsat än vad som föreslagits av parterna. Enligt parternas förslag skulle staten ersätta företaget med halva lönekostnaden för arbetsbefriad tid i samband med korttidsarbete. Dessutom skulle företaget inte behöva betala sociala avgifter för den arbetsbefriade tiden. Det förslag som nu föreligger innebär att staten tar en tredjedel av kostnaden för den minskade arbetstiden. Staten står dessutom enbart för sociala avgifter på den tredjedel av lönen som ersätts av staten, vilket ytterligare begränsar kostnadsavlyftningen jämfört med i parternas förslag.

Ett statligt åtagande i nivå med parternas förslag skulle i större utsträckning uppnå syftet med korttidsarbete, dvs. att förhindra uppsägningar. Trots det mer begränsade statliga åtagandet bedömer parterna att korttidsarbete kommer att utgöra ett reellt alternativ till uppsägningar för arbetsgivarna.

Det är svårt att bedöma om det system som nu föreslås, med ett mer begränsat statligt åtagande än i parternas förslag, innebär att kostnadsavlyftningen blir tillräckligt stor för att fullt ut uppväga den konkurrensnackdel som hittills förelegat jämfört med i viktiga konkurrentländer. Under alla omständigheter är det föreslagna systemet ett viktigt bidrag för att, helt eller delvis, avhjälpa denna konkurrensnackdel gentemot verksamheter i andra länder.

Parterna vill också poängtera att två, för parterna centrala delar, saknas i utredningens förslag. Dessa är statlig subvention av utbildningskostnader och ett lagreglerat skydd av socialförsäkringarna. Vår uppfattning är att dessa avgörande delar kvarstår att hantera för att systemet med statligt stöd i samband med korttidsarbete ska kunna fungera väl.