Statligt stöd till energikartläggning

Publicerad 16 februari 2010 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har fått Energimyndighetens förslag på remiss och lämnar härmed sitt yttrande. Att effektivisera energianvändningen är viktigt bland annat i arbetet mot klimatförändringarna, och i detta har Teknikföretagens medlemsföretag en särskild roll.

Vid genomgång av förslaget till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredningen, framstår vissa oklarheter som bör åtgärdas för att företag enklare ska kunna tolka föreskrifterna och använda råden. Som förslaget nu är utformat, behöver man även läsa förordningen för att förstå systemet.

Det bör i de allmänna råden bättre framgå att en ansökan om stöd ska göras innan företaget beställer sin kartläggning från en konsult. Det bör också tydligare framgå vad företagen sedan ska vänta sig för reaktion från Energimyndigheten (beslut om stöd, villkor för utbetalning, tidpunkt för genomförande), innan man går vidare med kartläggningen.

I de allmänna råden står att energikartläggningen bör omfatta transporter inom företaget, men inte transporter till och från företaget. Samtidigt uttrycks i föreskrifterna och konsekvensutredningen att kartläggningen ska avse företagets anläggningar, innefattande byggnader, produktionsverksamhet och distributionssystem inom anläggningen. Det blir i sammanhanget oklart vilka transporter som egentligen avses. Vi förutsätter att man menar transporter, exempelvis med arbetsfordon, inom en anläggning. Detta är den tolkning vi anser vara rimlig, och den bör förtydligas i föreskrifter och allmänna råd.