Remissvar angående förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Publicerad 24 september 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015

Teknikföretagen lämnar härmed sitt remissvar angående förslaget till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Synpunkterna hänvisar till avsnitt i promemorian, och i vissa fall till paragrafer i den föreslagna lagstiftningen.

Generella synpunkter:

  • Teknikföretagen är positiva till, och stödjer, att Sverige uttrycker målet för energieffektivisering som ett intensitetsmål
  •  Mycket av detaljerna för direktivets genomförande ska preciseras i föreskrifter. Det är viktigt att dessa tas fram i samverkan med näringslivet.
  • Genomförandet av direktivet får inte innebära ökad administrativ börda för företagen, och samordning med existerande system, rapportering, etc. är viktig för att bedriva en effektiv verksamhet.