Naturvårdsverkets förslag till vägledning om begränsning av externt buller från industrier

Publicerad 30 juni 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Bland Teknikföretagens medlemmar finns många små och medelstora företag och flera riktigt stora och komplexa industrianläggningar. Uppkomst av utomhusbuller är en viktig miljöaspekt för många företag.

Viktiga källor till buller är lastning och lossning av gods, interna och externa transporter men även snöröjning av arbetsytor. I viss mån alstras buller även från fläktar och annan verksamhet, men det är inte ovanligt att dessa bullerkällor används för att uppfylla andra ur miljösynpunkt viktiga åtgärder, t.ex. fläktar till reningsutrustning.

När den tidigare versionen av förslag till allmänna råd om buller var på remiss 2005 yttrade sig Teknikföretagen. Detta yttrande daterat 2005-09-05 är fortfarande högst relevant och vi vidhåller det vi då framförde.

Att ställa kravet på 40 dBA som begränsningsvärde för befintlig industri är att kraftigt särbehandla industrin före andra bulleralstrande verksamheter i samhället. Det skulle leda till omfattande och kostsamma bulleråtgärder.  Införandet av begränsningsvärde i vägledningen innebär enligt vår uppfattning att kraven skärps ytterligare. Det är orimligt att överskridande av ett bullervillkor ska vara direkt straffsanktionerat. I detta sammanhang vill vi poängtera att buller mäts i en logaritmiskskala, 3 enheter i bullerskalan är en halvering/dubblering av ljudet.

Det är helt oacceptabelt att konkurrensutsatt industri, som i dagsläget är tvingade till stora personalminskningar på grund av den globala ekonomiska krisen, ska behöva lägga ner stora ekonomiska resurser på att reducera buller till nivåer långt understigande vad verksamheter som samhället finansierar måste göra, exempelvis buller alstrat från statliga vägar, tågtrafik och inte minst flygtrafik.

Det är vår uppfattning att det behövs en statlig utredning om hur bullerfrågorna ska hanteras i samhället, oberoende av vilken källa som alstrar bullret. Teknikföretagen har tagit del av Riksrevisionens rapport och stödjer i stort dess slutsatser. Vi anser att Naturvårdsverket ska vänta med att publicera remitterat förslag till vägledning om externt buller från industriell verksamhet.  Man bör avvakta  Regeringens ställningstagande till Riksrevisionens rekommendationer.

Till sist anser vi att det är arbetsgivarens roll och ansvar att planera verksamheten. Det är inte acceptabelt att Naturvårdsverket genom att normera tidsbegränsningar för helgaftnar d.v.s. dag före röd dag kl 14-18 indirekt begränsar företagens driftstider.

Även fast vi anser att publiceringen av en ny vägledning för externt industribuller ska anstå i avvaktan på direktiv från regeringen, lämnar vi detaljerade synpunkter på aktuell remiss i bilagan. Utöver vad som framförs i bilagan delar vi även Gjuteriföreningens synpunkter.