Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Publicerad 5 juni 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen förordar en direkt implementering av direktiv 2008/50/EG samt MIKSA - förslaget (Dnr M2008/3939/Mk) utan någon svensk skärpning.

Den konsekvensanalys som redovisas avser offentlig sektor, hur en implementering av direktivet drabbar svensk industri är inte redovisad.

Teknikföretagen kan i detta fall inte se skäl till att i Sverige har längre gående krav än som anges i direktivet. Exempel på svensk övertolkning är att ensidigt ha kvar kravet avseende dygnsvärde för NOx samt de mer långtgående NOx- kraven avseende timmedelvärde och årsmedelvärde. Använd istället detta tillfälle som en möjlighet att samordna svenska kravnivåer med övriga Europa.

I övrigt har Teknikföretagen samma uppfattning och stöder Jernkontorets yttrande i detta ärende.