Naturvårdsverkets förslag till genomförande av WEEE 2 direktivet i Sverige

Publicerad 1 oktober 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen stödjer i stort Naturvårdsverkets förslag på hur direktivet ska genomföras i Sverige. Vi anser att det är rätt att meddela en helt ny förordning och att denna i huvudsak ska genomföra direktivets text i så snarlik ordalydelse som möjligt.

Produkters fria rörlighet är en grundpelare för den inre marknaden och därför är det en förutsättning att regelverket avseende produkter är harmoniserat, detta gäller i högsta grad för WEEE-direktivet. I minsta möjliga mån får det finnas avvikelser mellan olika medlemsländer i respektive WEEE 2 lagstiftning. Detta gäller i högsta grad omfattningen. Sett ur detta perspektiv hänvisar vi också till Orgalimes position paper, även om det riktar sig till Kommissionen vad gäller kommande FAQ. Vad gäller till exempel omfattning är det tillämpbart på genomförandet att WEEE 2 i Sverige, se bilaga 2. 

Varupaketets definitioner bör tillämpas även i den svenska WEEE-förordningen när så är möjligt. Begrepp som ”sätta på marknaden” är ett exempel på detta. Mer om detta i våra detaljerade kommentarer i bilaga 1.

Utöver vår egna principiella analys som har fokus på omfattning, definitioner samt tydlighet, så stödjer vi branschorganisationen EHL:s analys och yttrande i sin helhet. Teknikföretagens detaljerade synpunkter på det remitterade förslaget framgår i bilaga 1.