Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering

Publicerad 21 december 2012 Senast uppdaterad 12 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen står bakom Svenskt Näringslivs remissyttrande. Vad gäller synpunkter om avfallshierarkin och producentansvar för textilier hänvisar vi till yttrandet från TEKO, Sveriges Textil & Modeföretag.

Utöver detta vill Teknikföretagen bidra med synpunkter i de frågor som har beröring med producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter.

Teknikföretagens medlemmar omfattas idag i stor utsträckning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, ofta benämnt WEEE som är den engelska förkortningen för Waste of electric and electronic equipment. WEEE-direktivet är nyligen omarbetat och det reviderade WEEE-direktivet ska vara infört i Sverige 14 januari 2014. WEEE omfattas inte av avfallsutredningen, men förslagen och konsekvenserna av denna utredning skulle kunna få bäring på genomförande av WEEE 2 i Sverige.