Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund

Publicerad 3 oktober 2011 Senast uppdaterad 19 november 2015

Teknikföretagen är positiv till den reviderade målstruktur som har gjorts för miljömålsarbetet. Det är bra att delmålen ersatts av mer konkreta etappmål. I nationellt och internationellt perspektiv är det positivt att såväl Sveriges rådighet över måluppfyllelsen som harmonisering av europeisk miljöpolitik finns med som aspekter vid formulering av etappmål.

Dialogen mellan Miljömålsberedningen och näringslivet är ett steg i rätt riktning och har varit konstruktiv. Samma utbyte borde ha gjorts vad gäller arbete med översynen av miljökvalitetsmålens preciseringar.

Samma krav avseende beslutsunderlag, samhällsekonomiska konsekvensanalyser samt konsekvenser för industrin bör gälla även för miljökvalitetsmålens preciseringar.

Myndigheternas arbete med förslag till preciseringar hade behövt mer tid för att finna en gemensam form. Antalet föreslagna preciseringar bör minskas. Den stora mängden föreslagna preciseringar innebär minskad effektivitet och medvetenhet om miljömålssystemet.

Det är generellt angeläget att arbetet med miljömålsarbetet ses över med syfte att göra det enklare och mer lättillgängligt.