Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet

Publicerad 16 september 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande och önskar framföra följande. De yrkesinriktade utbildningarnas betydelse för industrins arbetskraftsförsörjning blir allt viktigare. Demografi, globalisering och den allt mer kunskapsintensiva produktionen är exempel på sådana faktorer som påverkar denna utveckling.

Möjligheten att rekrytera rätt kompetens och ta del av nya kunskaper är avgörande för våra företags konkurrenskraft. Utformning och innehåll i utbildningssystemet är i förlängningen helt vital för framtida välstånd.

Teknikföretagen och våra medlemsföretag har därför under många år varit engagerade och medverkat till att kvalitativt bra industrirelevanta tekniska utbildningar ska kunna erbjudas unga och äldre.

Några av de största av våra medlemsföretag är engagerade i s.k. Industrigymnasier som antingen är hel eller delägda av våra företag. De delägda gymnasierna är föremål för föreliggande utredning. Teknikföretagen har därför valt att lämna synpunkter på utredningens förslag i den del som rör kommunalt ägande i fristående skolor och möjligheten till entreprenad i fristående skolor. I övrigt hänvisar vi till remiss från organisationen Svenskt näringsliv.

Kommunalt ägande i fristående skolor och bolag med företagsmajoritet

Teknikföretagen tillstyrker utredningens förslag om att kommuner inte ensamma kan vara ägare och huvudman för en fristående. För kommuner finns annan driftsform av skolor.

Teknikföretagen anser emellertid, i enlighet med utredningen, att det i vissa fall är nödvändigt med kommunalt och privat samarbete för fortsatt utveckling av vissa gymnasiala utbildningar. Flera av våra s.k. industrigymnasier har utvecklat samverkan mellan kommuner och företag till ägande av gemensam skola på ett mycket framgångsrikt sätt. Teknikföretagen är därför positiv till förslaget som möjliggör kommunalt ägande i fristående skolor i särskilda fall.

 Teknikföretagen tillstyrker att detta ska ske utifrån

  1. Samverkan mellan en eller flera kommuner och privata intressen
  2. Att den aktuella verksamheten inte hade kommit till stånd utan sådan samverkan och
  3. Att det finns särskilda skäl till att lämna tillstånd med hänsyn till att utbildningens innehåll och utformning innebär ett kvalitetsmässigt tillskott till utbildningsutbudet i kommunen eller regionen.

Teknikföretagen tillstyrker förslaget om kommunalt ägande i fristående skolor i särskilda fall.

Entreprenader i fristående skolor

Teknikföretagen välkomnar att fristående skolor får samma möjligheter som kommunala skolor att lägga ut verksamhet på entreprenad.

Till skillnad från utredning anser dock Teknikföretagen att möjligheten för fristående och kommunala skolor att lägga ut eller köpa in verksamhet bör utökas. Samordningen av verksamheter kan innebära uppenbara effektivitetsvinster som framför allt kommer eleverna till nytta. Det finns en påtagliga effektivitets- och kvalitetsmöjligheter med att utöka möjligheten. Det gäller till exempel i det fall en fristående skola vill ges möjlighet att ta in de kommunalt anställda kärnämneslärarna för undervisning på den fristående skolan när det egna elevunderlaget är för litet för friskolan att ha egna heltidsanställda lärare.

Utvecklingen går dessutom mot ökad integrering av kärn- och karaktärsämnen vilket motverkas om kärnämnen inte går att lägga ut på entreprenad. I det fall entreprenaden sker till en annan fristående skola eller kommun som har rätt att utfärda betyg, bör det därmed gälla alla typer av ämnen och inte begränsas till yrkesinriktade och estetiska karaktärsämnen samt modersmålsundervisning.

På samma sätt som kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att lägga ut eller ta in övriga tjänster som skolhälsovård, skolmåltider och studie- och yrkesvägledning bör möjligheten för undervisning också finnas.

Teknikföretagen tillstyrker förslaget att fristående skolor får samma möjligheter som kommunala skolor att lägga ut verksamhet på entreprenad.

Teknikföretagen anser till skillnad från utredningen att möjligheten för entreprenader i fristående skolor är för begränsad och bör omfatta även kärnämnen.