Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv

Publicerad 30 december 2010 Senast uppdaterad 20 november 2015

Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv(SOU 2010:19)och önskar framföra följande.

Teknikföretagen har tillsammans med övriga parter inom industrin under ett antal år arbetat för att höja kvaliteten på utbildningar för industrins behov, bland annat inom ramen för Teknikcollege. Detta arbete har hittills varit mycket framgångsrikt med företag som aktivt tillsammans med skolorna medverkar till att eleverna får den bästa av utbildningar.

En viktig framgångsfaktor för att höja kvaliteten i de gymnasiala yrkesutbildningarna handlar om att öka företagens engagemang och möjlighet att styra över utbildningarna så att eleverna får med sig de kunskaper som krävs för framtidens arbetsmarknad. I arbetet med den nya gymnasieskolan som sjösätts hösten 2011 har Teknikföretagen varit mycket aktiv för att skapa helt nya utbildningar som motsvarar framtidens krav.

Vår förhoppning är att detta utgör ett viktigt led för att gymnasieskolan ska kunna uppfylla skollagens 5 kap. 5§ där det tydliggörs att gymnasieskolan utgör basen för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. Samtidigt innebär detta för exempelvis det Industritekniska programmet och El- och energiprogrammets inriktning mot automation fortsatt mycket teori, ännu mer yrkesteori och således en mindre del färdighetsträning.