Längre liv, längre arbetsliv

Publicerad 2 oktober 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015

Teknikföretagen konstaterar att utredningen ännu inte föreslagit några åtgärder avseende möjligheterna att äldre ska kunna arbeta längre. Vi vill ändå redan nu framhålla, vilket även framgår av utredningen, att orsakerna till tidigt utträde ur arbetslivet är komplexa. Utträdet beror av en mängd olika faktorer.

Faktorerna samvarierar dessutom vilket försvårar möjligheterna att föreslå effektiva åtgärder och lösningar.

Som framgår av utredningen är förutsättningarna för ett längre arbetsliv inte lika för alla arbetstagare. På motsvarande sätt är förutsättningarna för arbetsgivare att faktiskt möjliggöra ett längre arbetsliv högst varierande. Detta i sin tur leder till att det måste betraktas som helt uteslutet att föreslå åtgärder som medför generella rättigheter för enskilda arbetstagare i förhållande till sin arbetsgivare, exempelvis att ensidigt välja att inte gå i pension vid 67 års ålder.

Utredningens fortsatta arbete måste ta sin utgångspunkt i att skapa ömsesidiga incitament för att arbetsgivaren och arbetstagaren frivilligt kommer överens om arbete i högre ålder.

Det kan vara så att det är lämpligt och önskvärt både för anställda och arbetsgivare att den anställde arbetar kvar efter 67 års ålder och det ska självfallet vara möjligt. Det förutsätter dock att arbetsgivaren och den anställde kommer överens om det.

En aspekt på detta och som är oundviklig och måste accepteras är att de ekonomiska skillnaderna ökar mellan arbetstagare som kan och har möjlighet att arbeta länge och de som inte kan eller har sådan möjlighet.